Obrazovni proces zasnovan na interdisciplinarnoj integraciji najvažniji je uslov za podizanje nivoa obrazovanja u SVE. Razvoj i implementacija tehnologije za integrativnu projektnu obuku studenata tehničkih specijalnosti ustanova stručnog obrazovanja Primjer integriranog

Obrazovni proces zasnovan na interdisciplinarnoj integraciji najvažniji je uslov za podizanje nivoa obrazovanja u SVE. Razvoj i implementacija tehnologije za integrativnu projektnu obuku studenata tehničkih specijalnosti ustanova stručnog obrazovanja Primjer integriranog

- 144,50 Kb

Poglavlje 2: Primena integracije u praksi u obrazovnim ustanovama srednjeg stručnog obrazovanja

Integracija u pripremi studenata u ACT sistem

Kontinuirano obrazovanje tokom života faktor je mobilnosti pojedinca. Česti su slučajevi pogrešnog ili iznuđenog izbora zanimanja, materijalne teškoće, razne porodične prilike i sl. Gubici kontingenta na fakultetu dostižu 30%. U savremenim uslovima postaje moguće pružiti studentima više šansi za samoopredeljenje, omogućavajući im da nakratko prekinu svoje školovanje, a zatim ga, pod promenjenim okolnostima, nastave. Time se povećava mogućnost prilagođavanja izbora specijalnosti u struci u skladu sa promijenjenim idejama ili novonastalim ličnim i profesionalnim interesima.

Zbog uvođenja integrativnih nastavnih planova i programa moguće je smanjiti trajanje obuke, što omogućava diplomcima da se ranije uključe u profesionalne aktivnosti. U toku je izrada integrativnih planova za obrazovne putanje srednjeg stručnog obrazovanja prema kojima se već vrši obuka kadrova. Ovakvim pristupom integraciji obrazovnih programa, kada u sistemu stručnog obrazovanja ne postoje „slijepe putanje“, stvoriće se uslovi za mobilnost studenata za uspješan ulazak na tržište rada.

Slična situacija se javlja kada se podučava studenti tehničkih specijalnosti. Nedostatak integrativnih veza između akademskih disciplina dovodi do toga da, uz objektivno dovoljno znanja, studenti imaju poteškoća u rješavanju stručnih problema.

Zapažanja pokazuju da studenti, koji su prošli obuku iz opštih stručnih disciplina, teško primjenjuju znanja u izučavanju posebnih disciplina. Nedostaje im samostalnost razmišljanja, sposobnost prenošenja stečenog znanja u slične ili druge situacije.

Studij matematike intelektualno obogaćuje studenta, razvijajući u njemu fleksibilnost i strogost razmišljanja neophodnu inženjeru. Ovo je utoliko aktuelnije sada, kada je studentska publika popunjena mladim ljudima koji nisu dobili potrebnu matematičku obuku u školi (o tome svjedoče rezultati UNT-a (Unified National Testing)).

Integracija u različite oblike sinteze interdisciplinarnog istraživanja važna je kako za proces formiranja profesionalne kompetencije budućih inženjera u procesu učenja tako iu aktivnostima praćenja stručnog usavršavanja.

Većina učenika ne uviđa potrebu za izučavanjem opšteobrazovnih disciplina, koje uključuju matematiku. Kao rezultat površnog proučavanja matematike, općih stručnih i specijalnih disciplina, studenti slabo razvijaju znanja i vještine koje im omogućavaju da se pravilno snalaze u praktičnim zadacima, primjenjuju znanja za rješavanje problema vezanih za njihovu buduću specijalnost.

Studenti mašinstva moraju da izučavaju više različitih disciplina, od kojih svaka predstavlja složen sistem znanja, veština i sposobnosti. Veze između komponenti disciplina su raznolike i zavise od sadržaja elemenata između kojih se uspostavljaju. Jačanje međuodnosa kao procesa integracije nastaje kao rezultat formiranja opštih teorijskih koncepata za bilo koje samostalne grane znanja ili opštih metoda za rešavanje praktičnih problema. U prvom slučaju, integracija se izražava u teoretizaciji, fundamentalizaciji znanja, u drugom slučaju u jačanju njihove primijenjene prirode. Dakle, udruživanje znanja može dati nove teorijske i praktične rezultate i pomoći u poboljšanju nivoa obuke specijalista. Sinteza se odvija u bilo kom korpusu znanja. U visokom obrazovanju se najintenzivnije odvija u okviru pojedinačnih disciplina, a slabije između disciplina i ciklusa disciplina.

U praksi se u većoj mjeri javlja spontana, nenamjerna integracija znanja. Jedno od organizaciono-metodoloških sredstava za unapređenje kvaliteta specijalističkog usavršavanja može se nazvati interdisciplinarnom integracijom, koja može imati dva značenja: prvo, to je stvaranje holističkog pogleda na svijet oko učenika (ovdje se integracija može smatrati cilj učenja); drugo, to je pronalaženje zajedničke platforme za konvergenciju znanja predmeta (ovdje je integracija alat za učenje).

Izvođenje binarnih časova

Nastavnici Ekonomskog fakulteta u Tuli koriste interdisciplinarne veze u svojim časovima. Akademske discipline "Softver za računarske mreže" i "Računarske mreže" su specijalne discipline koje formiraju osnovna znanja iz specijalnosti "Softver za računarsku tehnologiju i automatizovane sisteme".

Tema "HTML Markup Language and Web Service Application Protocol" je važna za proučavanje disciplina i "Računarske mreže" i "Softver računarske mreže". Nastava na temu priprema studente za dizajn kurseva i diploma.

U binarnoj lekciji na određenu temu koriste se sljedeće:

 • motivacioni razgovor u cilju stvaranja pozitivnog stava učenika za rad.
 • aktiviranje osnovnih znanja za uopštavanje i sistematizaciju znanja učenika.
 • komuniciranje novih znanja.
 • Dijagnostika u cilju provjere teorijske pripremljenosti učenika za osnovne pojmove HTML jezika i HTTP aplikacijskog protokola.

Čas doprinosi ispoljavanju aktivnosti učenika, podrazumeva razvoj profesionalnog mišljenja, ovladavanje profesionalnim početnim iskustvom, provjeru profesionalne spremnosti za samostalnu aktivnost. Lekcija koristi regionalnu komponentu: učenici biraju, proučavaju, sistematizuju materijal o istoriji svog rodnog kraja. Lekcija je izgrađena kao logički završen, holistički proces koji počinje postavljanjem opravdanja zadatka i završava se sumiranjem.

Analiza. U prikazanom fragmentu obrazovnog procesa, koji podrazumijeva korištenje praktične integracije, vidimo kako dolazi do interdisciplinarnog povezivanja srodnih disciplina. Kako su obje discipline informatičke, a metode su djelimično pozajmljene iz svakog predmeta, može se zaključiti da postoji konceptualni nivo, integracija. Treba napomenuti da ovaj nivo nije jedini u ovoj binarnoj lekciji, ali je najizraženiji. Ova binarna lekcija ima za cilj formiranje stručno orijentisanih znanja o vještinama i sposobnostima. U ovoj lekciji studenti u teoriji i praksi izučavaju računarske mreže i koji softver organizuje ispravan rad ovih sistema. Oni posebno proučavaju "HTML Hypertext Page Markup Language and Web Service Application Protocol". Discipline se nadopunjuju, čineći potpunu sliku teme.

Prednosti ove binarne lekcije su sljedeće:

 • Priprema studente za naredne istraživačke aktivnosti; za pisanje seminarskih i diplomskih radova;
 • Lekcija štedi vrijeme, ubrzavajući obrazovni proces;
 • Zanimanje kvalitativno različito formira znanja, vještine i sposobnosti;
 • Obavljajući jednu od glavnih funkcija integracije, ovo zanimanje brzo reaguje i fleksibilno se prilagođava zahtjevima tržišta rada koji se dinamično mijenjaju.

Integrisana lekcija kao sredstvo za razvoj kompetencija

Na Visokoj školi za izradu instrumenata u Arzamasu ideja o binarnoj lekciji „informatika“ i „engleski“ nastala je u procesu izučavanja teme „Programiranje u Turbo Paskal“ na 1. godini, kada su naišli na poteškoće u čitanju i prevođenje riječi-pojmova, pojmova i naredbi koje se koriste na času informatike.

Nastava se sastojala od teorijskog dijela (ponavljanje i konsolidacija obrađenog gradiva u vidu blitz ankete korištenjem različitih načina rada) i praktičnog dijela (rješavanje problema i programiranje).

Nastavnik se obraća učenicima pitanjima o temi časa u cilju učvršćivanja teorijskih znanja, povećanja interesovanja učenika za sastavljanje programa i prelazak na praktični dio časa. Budući da su mnoge riječi posuđene iz engleskog jezika, glavni zadatak nastavnika stranog jezika bio je fonetski obrađivati, reproducirati i konsolidirati leksičke jedinice koristeći vizualnu i slušnu percepciju zapisa strukture programa jezičkih operatera.

Čas je održan u formi igre. Grupa je bila podijeljena u 3 tima: "matematičari" - izrađivali algoritam za rješavanje problema, "programeri" - pisali programe na Turbo Paskal jeziku, "lingvistika" - pomogli da se bolje savladaju engleski termini neophodni za proučavanje teme. Učenici su pokazali grafičke slike riječi (programskih jezika), svi prisutni su imali priliku poslušati vokabular. Istovremeno je došlo do formiranja zvučne slike riječi, a pisana fiksacija vokabulara doprinijela je jačanju povezanosti riječi. Teorijski dio časa završen je prezentacijom rada, demonstracijom i komentarima koje su pripremili sami učenici.

Trenutak igre povećava aktivnost kognitivne aktivnosti, stvara kreativnu atmosferu na času i izaziva pozitivne emocije.

Analiza. Na ovom primjeru možemo uočiti kako se odvija interdisciplinarna integracija disciplina informatike i stranih jezika koje su udaljene jedna od druge. Dominantni nivo integracije u ovom primjeru je tematski. Ovaj primjer jasno pokazuje kako je nastavni kadar uz pomoć integracije prevazišao problem da učenici ne mogu izgovoriti pojmove iz teme koja se izučava. Lekcija koju su razvili nastavnici omogućila je da se popuni praznina u znanju engleskog jezika. Vrijedi napomenuti da je ovaj primjer korištenja integracije vrlo kompetentan. Popunjavanje praznine u engleskom jeziku na času informatike ne samo da nije ometalo izvođenje same informatičke discipline, već je samo doprinijelo ubrzanoj asimilaciji gradiva. Na kraju časa ostvarena su dva cilja odjednom: popunjavanje nedostajućih vještina u izgovoru engleskih pojmova i razumijevanje engleskih riječi-pojmova, kao i polaganje tema iz informatike.

Ako govorimo o metodama korištenim u ovoj binarnoj lekciji, vrijedi napomenuti da je lekcija održana na razigran način. To je doprinijelo zdravoj atmosferi i dobrom raspoloženju. Za sve učesnike ovog časa to je nesumnjivo bio eksperiment, dok je za nastavnike bio i pedagoški uspješan eksperiment.

Integracioni model za formiranje obrazovnih putanja za obuku specijalista orijentisanih na praksu

U sadašnjim uslovima sadašnjeg tržišta rada postoji hitna potreba za ovakvim sistemom za obuku stručnjaka orijentisanih na praksu koji bi mogao brzo i adekvatno da odgovori na brze promene koje nastaju prilikom stvaranja novih vrsta industrija i tehnologija. Postoji akutni nedostatak radnika u novim profesijama, kao i specijalista sa ažuriranim znanjima i vještinama u okviru postojećih zanimanja. Kako se kompleksnost proizvodnih procesa povećava, tako raste i nivo potražnje poslodavaca za kvalifikacijama njihovih potencijalnih radnika.

Međutim, postoji niz kontradiktornosti i problema između zahtjeva savremenog tržišta rada i obuke kadrova, koji zbog svoje nedovoljne razrađenosti u nizu oblasti, uključujući i regulatorni aspekt, ne omogućavaju potreban nivo stručno osposobljavanje radnika i specijalista srednjeg nivoa, što otežava uvođenje inovativnih modela obrazovnih putanja. Evo nekih kontradiktornosti:

 • Državni obrazovni standardi srednjeg stručnog obrazovanja druge generacije, koji već ustupaju mjesto standardima treće generacije, ne obezbjeđuju neophodan nivo kvalifikacija diplomaca u uslovima modernizacije visokotehnoloških preduzeća;
 • Postoji objektivna realnost organizacije procesa učenja, usmjerena na profesionalnu kompetenciju radnika i specijaliste, ali ostaje pretežno tradicionalna orijentacija pristupa znanja sadržaju stručnog usavršavanja;
 • Sprovodi se modernizacija proizvodnje i razvoj novih tehnologija, ali priliv kvalifikovanog kadra i dalje nije dovoljan;
 • Još uvijek je nizak nivo prestiža radničkih zanimanja među mladima i njihovim porodicama;
 • Postoji akutni nedostatak stručnih obrazovnih institucija materijalnih, ljudskih i drugih resursa za obrazovni proces osposobljavanja kvalifikovanog kadra usmjerenog na visoke tehnologije.

Kratki opis

Svrha nastavnog rada: razmotriti integraciju u proces srednjeg stručnog obrazovanja.
Ciljevi nastavnog rada:
Razmotrite opšti koncept integracije.
Ukratko opišite faze formiranja i doprinos edukatora proučavanju integracije;
Opišite principe, nivoe i moguće ishode integracije;
Analizirati iskustvo binarne nastave i praksu interdisciplinarne integracije na primjeru dvije ili tri obrazovne ustanove srednjeg stručnog obrazovanja.

Sadržaj

Uvod 3
2. Poglavlje 1: Opšti teorijski podaci o integraciji u pedagoški proces 6
2.1. Koncept integracije u pedagoški proces 6
2.2. Faze formiranja, naučnici i njihov doprinos razvoju integracije 7
2.3. Tri principa integracije. nivoa integracije. Rezultati. 12
3. Poglavlje 2: Primena integracije u praksi u obrazovnim ustanovama srednjeg stručnog obrazovanja 18
3.1. Integracija u pripremi studenata u SPO sistem 18
3.2. Izvođenje binarne nastave 21
3.3. Integrisani čas kao sredstvo za razvoj kompetencija 23
3.4. Integracioni model za formiranje obrazovnih putanja za obuku specijalista orijentisanih na praksu 25
4. Zaključak 29
5. Spisak korišćene literature 31

Pošaljite svoj dobar rad u bazu znanja je jednostavno. Koristite obrazac ispod

Studenti, postdiplomci, mladi naučnici koji koriste bazu znanja u svom studiranju i radu biće vam veoma zahvalni.

Hostirano na http://www.allbest.ru/

 • Integracija u sistem srednjeg stručnog obrazovanja
 • Kaluga 2010
 • Uvod
 • Aktuelnost ovog pitanja leži u činjenici da su modernoj proizvodnji potrebni stručnjaci srednjeg nivoa koji mogu široko i svjesno koristiti znanje stečeno u obrazovne institucije, u svojim profesionalnim aktivnostima. Jedan od načina da se obrazuju mladi stručnjaci srednjeg nivoa je sistem srednjeg stručnog obrazovanja. Zadatak srednje stručne škole je osposobljavanje specijalista opšteg smera koji poseduju profesionalnu mobilnost, veštine za brzo prilagođavanje uslovima stalnog ažuriranja proizvodnje, metode upravljanja, zamenljivost i kvalitet, tehnologiju i unapređenje organizacije rada.
 • Značajno mjesto u razvoju društva ima obrazovni sistem, uključujući i sistem srednjeg stručnog obrazovanja. Moderna proizvodnja zahtijeva visok nivo stručnog i pedagoškog znanja tehničkog osoblja. Obuka takvih specijalista je moguća samo ako se, prvo, formiranje ličnosti učenika odvija u okviru modela obrazovanja i vaspitanja koji odražava stvarnost; drugo, ovaj model će se, kako se razvija, približavati stvarnosti i na kraju prelaziti u nju. To od nastavnika zahtijeva promjenu stava prema nauci, savladavanje savremene teorije učenja i formiranje novog tipa pedagoškog mišljenja. Sve ovo je neophodan uslov za intenziviranje obrazovnog procesa u stručnom obrazovanju.
 • S tim u vezi, od posebnog je značaja problem organskog spoja specijalnog tehničkog i opšteg obrazovanja, zbog čega je relevantno postaviti zadatak proučavanja mogućnosti racionalne izgradnje obrazovnog procesa u srednjoj stručnoj školi na bazi interdisciplinarne integracije. .
 • Problem interdisciplinarne integracije je od fundamentalnog značaja, kako za razvoj naučnih osnova pedagogije, tako i za praktičnu delatnost nastavnika. Povezan je s problemom strukturiranja sadržaja obrazovanja, čija su ključna pitanja izolacija strukturnih elemenata sadržaja obrazovanja i utvrđivanje međusobnih veza između njih, što potvrđuje i sveobuhvatni značaj obrazovnog sadržaja. ova pitanja u istoriji razvoja pedagoških teorija, u procesu formiranja nacionalne škole, kao i trendovi u naučnim istraživanjima u pedagogiji u sadašnjoj fazi, budući da čak i „interdisciplinarne veze u nastavi odražavaju stvarne veze stvarnosti koju proučava svaki obrazovni predmet, one vrste aktivnosti kojima učenici moraju savladati. Predmetna konstrukcija nastavnog plana i programa stvara opasnost od izolacije u svijesti studenta znanja jednog predmeta od znanja drugog, vještina i sposobnosti datih u jednom nastavnom predmetu, od specifičnih vještina i sposobnosti formiranih u izučavanju predmeta. drugi.
 • Predmet nastave: sistem srednjeg stručnog obrazovanja.
 • Predmet kursa: integraciju u sistem slobodnog softvera.
 • Svrha kursa: razmotriti integraciju u proces srednjeg stručnog obrazovanja.
 • Ciljevi nastavnog rada:
 • · Razmotrite opšti koncept integracije.
 • · Ukratko opisati faze formiranja i doprinos edukatora proučavanju integracije;
 • · Opisati principe, nivoe i moguće ishode integracije;
 • · Analizirati iskustvo binarnih časova i praksu interdisciplinarne integracije na primjeru dvije ili tri obrazovne ustanove srednjeg stručnog obrazovanja.
 • 1 . Opći teorijski podaci o integraciji u pedagoški proces
 • 1.1 Koncept integracije u pedagoški proces
 • Integracija (lat. integer - “cjelina”) – obnavljanje, dopuna. Ujedinjavanje dijelova u cjelinu, štoviše, nije mehanička veza, već međusobno prožimanje, interakcija.
 • Zbog stalnog dinamičnog razvoja integracije, postoji mnogo tumačenja ovog koncepta u sistemu slobodnog softvera. Integracija je izraz jedinstva ciljeva, principa i sadržaja organizacije procesa obrazovanja i vaspitanja, čiji je rezultat funkcionisanja formiranje kvalitativno novog integralnog sistema znanja i veština kod učenika. Integracija je odraz trendova koji danas karakterišu sve sfere ljudskog djelovanja.
 • Pitanje integracije u pedagoški proces nametnulo se u vrijeme kada se znanje koje je filozofija prikupila i generalizirala više nije uklapala u okvire jedne nauke, pa su kao rezultat toga iz filozofije počele da nastaju samostalne grane znanja. Diferencijacija nauka je zauzvrat dovela do prelaska na odvojenu nastavu akademskih disciplina. U procesu fragmentacije, kako svjedoči povijest pedagogije, prekinuta je prirodna veza između znanja koje postoji između predmeta i pojava stvarnog svijeta.
 • U savremenim uslovima tržište rada diktira nove zahtjeve za nivoom i kvalitetom stručnog usavršavanja budućih stručnjaka. Diplomirani student mora biti visokoobrazovan, kompetentan, sposoban da rješava profesionalne probleme u uslovima rada koji se stalno mijenjaju.
 • 1.2 Faze formiranja, naučnici i njihov doprinos razvoju integracije
 • Ya.A. Komenski, humanistički filozof i javna ličnost, bio je jedan od prvih koji je pokušao da u sistem unese objektivne zakonitosti odgoja i obrazovanja, da riješi pitanja na koja dosadašnja pedagogija nije mogla odgovoriti. Komenski je pozivao na obogaćivanje svesti učenika upoznavanjem sa predmetima i pojavama čulno opaženog sveta. Prema Komenskom teoriji evolucije, ne može biti skokova u prirodi, a time i u obrazovanju i odgoju. Vidio je obećavajuće obrazovanje, u kojem se učeniku pruža potpuna slika svijeta. Komenski je pisao: "Sve što je u međusobnoj vezi mora se poučavati u istoj vezi."
 • Prvi pokušaj da se opravda potreba za integracijom u pedagoški proces napravio je I.F. Herbart. On je izdvojio četiri faze u učenju: jasnoću, asocijaciju, sistem i metod. Ako su prva dva Herbartova koraka bila usmjerena na stjecanje znanja, onda su posljednja dva bila osmišljena tako da povežu ono što je ranije naučeno i „čine svojevrsni most za ovladavanje novim znanjem“. Herbart je napomenuo da se "područje mentalnog okruženja" manifestira u sposobnosti reprodukcije prethodno stečenih znanja u vezi sa onima koja se trenutno stiču.
 • K.D. Ušinski, koji je doprinio značajnim promjenama u organizaciji i sadržaju obrazovanja i obuke, dao je najpotpunije psihološko-pedagoško opravdanje didaktičkog značaja veza između proučavanih predmeta i pojava. U svojoj knjizi "Čovjek kao predmet obrazovanja" on ih izvodi iz različitih asocijativnih veza koje odražavaju objektivne odnose predmeta i pojava stvarnog svijeta. U teoriji Ushinskog, ideja o interdisciplinarnim vezama djelovala je kao dio općenitijeg problema sistematskog učenja. Naglasio je koliko je važno unositi znanje u sistem kako se ono akumulira, jer povezanost pojmova i njihovog razvoja u opštem sistemu predmeta dovodi do proširenja i produbljivanja znanja učenika, a do kraja obuke ona se pretvaraju u integralni sistem pogleda na svet.
 • Tako su naučnici-učitelji XVII-XIX vijeka. integraciju u obrazovanju vidio kao nužnost, koja se manifestira u želji da se u obrazovnom procesu odraze međusobne veze stvarnog svijeta, da se proučavani predmeti i pojave povežu u jedinstveni neraskidivi lanac, koji je, zauzvrat, trebao osigurati skladan razvoj pojedinca.
 • Integracija u obrazovanju prvi put je implementirana u praksi u Velikoj Britaniji početkom 20. vijeka, kada su evropski naučnici razvili takozvane „kooperativne kurseve“, čija je suština bila integracija stručnog znanja sa praktičnim aktivnostima. Kasnije su ovi kursevi postali popularni na mnogim koledžima i univerzitetima u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama. Strani stručnjaci su smatrali da kooperativno učenje, kao posebna vrsta integracije, ima pozitivan uticaj na pedagoški proces u cjelini i predstavlja kvalitativno novi oblik obuke specijalista, koji omogućava sveobuhvatan razvoj pojedinca i više individue. dubinski trening.
 • Kasnije, 1920-ih, Rusija je razvila iskustvo korišćenja integracije kako bi se učenje povezalo sa životom, sa proizvodnim radom učenika. U ruskoj pedagogiji, naučnici poput V.Ya. Stoyunin, N.V. Bunakov, V.I. Vodovozov, B.G. Ananiev i drugi. Smatrali su da integracija u procesu učenja podrazumijeva razumijevanje sistema i logike predmeta i veza koje postoje između pojedinih tema i pitanja, a također su identificirali niz prednosti korištenja integracije u procesu učenja – to je uzajamno korištenje znanja. ; otklanjanje dupliranja materijala; formiranje integralnog sistema pogleda.
 • U ovom periodu, stavovi naprednih nastavnika o integraciji u obrazovni proces ogledali su se u novom pristupu u izgradnji nastavnih planova i programa. Ovaj pristup je nazvan „integrisani pristup“, čija je svrha bila uspostavljanje odnosa škole i života. U sveobuhvatnim programima, znanja, vještine i sposobnosti definirani su oko tri glavne ideje: priroda, posao, društvo. Ali veza između ovih kompleksa, koja stvara jedinstven sistem znanja u sadržaju obrazovanja, koji ne narušava unutrašnju logiku akademskih disciplina, nije uspostavljena. Sveobuhvatni programi naišli su na kritike prosvetnih radnika jer je, po njihovom mišljenju, „preterana integracija dovela do potpunog odbacivanja predmeta“. Međutim, smatraju da su pokušaji primjene integriranog pristupa u izradi nastavnih planova i programa imali pozitivan učinak. Naučnici su posebno istakli da je integrisani pristup dao iskustvo „objedinjavanja znanja, vještina i sposobnosti oko glavnih ideja obrazovanja. Nedostaci ovog iskustva ne leže toliko u samim idejama, koliko u njihovoj implementaciji.
 • Tridesetih godina XX veka. činjeni su pokušaji da se uvedu novi programi čija je izgradnja dobila suštinsku osnovu. S tim u vezi, zadatak je bio da se utvrde „šipovi“ koji objedinjuju znanja o različitim sistemima, odnosno problem integracije u obrazovni proces i dalje je stavljen na jedno od glavnih mesta u određivanju sadržaja obrazovanja, ali je ova odredba , zbog praktičnih poteškoća, nije implementiran sve do sredine 50-ih godina.
 • Pedesetih godina 20. stoljeća integracija u pedagoški proces razmatrana je sa stanovišta sistematskog pristupa procesu učenja. Pod sistemskim pristupom naučnici su shvatili definiciju odnosa različitih pojava, u skladu sa fiziološkim i psihološkim konceptom sistemnosti u radu mozga. Na osnovu ovoga, psiholog B.G. Ananiev je otkrio interakciju osjeta i pokazao njihov složeni sistem, koji u konačnici osigurava "integritet čovjekovog osjetilnog odraza objektivne stvarnosti, jedinstvo materijalnog svijeta". Pod rukovodstvom Ananijeva stvorena je "koordinaciona mreža" koja je ukazivala na faze razvoja fundamentalnih naučnih koncepata za sve programe obuke. Pomagala je nastavnicima i nastavnicima da koriste gradivo jednog predmeta dok uče drugi.
 • Stoga su naučnici-edukatori povezivali integraciju sa značajnom promjenom u procesu učenja. Identificirali su ovisnost znanja o sadržaju, konstrukciji nastavnog materijala, strukturi časa, pokušali promijeniti postojeće obrazovne standarde i kreirati nove nastavne planove i programe.
 • Do kraja XX veka. Zalaganjem naučnika i pedagoga stvoren je prilično koherentan sistem pogleda i ideja koje otkrivaju koncept integracije u pedagoški proces. Uopšteno govoreći, integracija se shvata kao objedinjavanje u određenim granicama, u jednom nastavnom predmetu, uopštenih znanja iz određene naučne oblasti. Ovo udruženje pretpostavlja međusobnu konzistentnost sadržaja obuke u različitim akademskim disciplinama, građenje i odabir gradiva, koji su određeni kako općim ciljevima obrazovanja, tako i vođenjem vaspitnih zadataka.
 • Do danas je problem integracije u pedagoškom procesu proučavan sa različitih pozicija - to su opšti teorijski i pedagoški aspekti integracije, pitanje integracije i diferencijacije naučnih saznanja, problem praktične sinteze, kao i tok integracijskih procesa u stručnom obrazovanju.
 • Pedagoški aspekt integracije ogleda se u studijama V.S. Bezrukova, G.M. Dobrova, V.M. Maksimova, O.M. Sichivitsy, I.P. Yakovlev i drugi nastavnici. Posebno, Jakovljev, nazivajući integraciju vodećim trendom u razvoju društva, nauke i obrazovanja, ukazuje na veliki značaj identifikovanja uslova za najuspešnije integracione procese u obrazovanju i „potrebu njihove teorijske analize“. Dobrov, zauzvrat, naglašava činjenicu da zasićenost nauke sve većom količinom znanja različitog porekla postavlja zadatak preduzimanja efikasnih kontramera za učenje kako bi se obezbedila sintetička percepcija ovog znanja. Kao takve mjere on vidi potrebu da se u proces učenja uvedu i primijenjeni zadaci i naučno-teorijski problemi; koristiti kibernetičke mašine u obrazovnom procesu; aktivno primjenjivati ​​u svim fazama obuke metode koje obezbjeđuju razvoj vještina koje doprinose samostalnom sticanju znanja.
 • U sadašnjoj fazi, od velikog značaja je i tok integracionih procesa u stručnom obrazovanju, kao i uticaj potonjeg „na unapređenje efikasnosti obuke specijalista“. Integracioni pristupi u nastavi omogućiće povezivanje ličnih i profesionalnih aspiracija učenika; pomoći im da izgrade samopoštovanje i poboljšaju kvalitetu treninga.
 • 1.3 Tri principa integracije. nivoa integracije. rezultate
 • Fenomen integracije u obrazovanju ima duboke didaktičke korijene i dobro razvijenu istorijsku tradiciju. Jedan od njegovih istorijskih oblika – međudisciplinarna integracija – predstavlja najznačajniji inovacijski pokret ovog veka. Ima razloga da se integracija smatra prvim sistemotvornim principom didaktike, koji generalno određuje organizaciju obrazovanja ne samo na interdisciplinarnoj osnovi, već iu sistemu tradicionalnog obrazovanja. Sa ove tačke gledišta, istorija integracije se, zapravo, poistovećuje sa istorijom obrazovanja. Sa ovim ili onim pristupom, može se tvrditi da je u obrazovanju akumulirano dovoljno iskustva, što je omogućilo pedagogiji da se uzdigne do sistematskog, konceptualnog, misaonog razmatranja integrativnih procesa. S druge strane, aktivan razvoj integrativnih procesa u savremenoj nauci, politici, ekonomiji, značajno ubrzanje tempa razvoja društvenog života uopšte i obrazovanja posebno, aktuelizuje zadatak pomeranja sa empirijskih generalizacija prakse izgradnje. obrazovanje na integrativnoj osnovi do naprednog naučnog i teorijskog razumijevanja osnovnih zakona i principa.obrazovna integracija.
 • Moguće je formulisati tri vodeća principa koji predodređuju integrativnu organizaciju obrazovanja:
 • Princip jedinstva integracije i diferencijacije. Ovaj princip izražava način samoorganizacije obrazovanja. Integracija i diferencijacija se mogu smatrati najopštijim kategorijama kroz koje je moguće mentalno modelirati obrazovanje kao sistem koji se samorazvija. Proces razvoja prati diferencijacija sistema: raste broj njegovih sastavnih elemenata, množe se unutrašnje i eksterne veze, sistem i njegovo okruženje dobijaju nove funkcije. Kompliciranje vanjskih i unutrašnjih odnosa u određenoj fazi prijeti gubitkom integriteta i uništenjem samog sistema. Obrazovanje prestaje da ispunjava zahtjeve koje mu nameće nova sredina; osim toga, njena sopstvena struktura je toliko komplikovana da se javljaju ozbiljne poteškoće u efikasnom sprovođenju obrazovnih zadataka. Problematična situacija, poznatija kao kriza obrazovanja, aktivira potragu za novim obrazovnim oblicima i značajno pojačava integrativne procese. Potonji počinju da prevladavaju nad procesima diferencijacije. Budući da se u prethodnoj fazi istorijskog razvoja sistem znatno zakomplikovao, a pojavio se dovoljan broj novih komponenti, novi skup elemenata je već uključen u proces integracije. Obrazovanje pulsira u procesu svog istorijskog razvoja: periode povećane diferencijacije zamjenjuju periodi dominantne integracije, uslijed čega se obrazovni sistem reorganizira i mijenja svoj dominantni oblik.
 • U istorijskom i pedagoškom smislu, princip jedinstva integracije i diferencijacije razvija princip prirodnog konformiteta J. Komenskog. Oblici organizacije obrazovnog procesa Komenski razmatra po analogiji sa "normama djelovanja prirode": prirodni organizmi i oblici njihovog svrsishodnog ponašanja prihvaćeni su kao modeli najboljeg uređaja za obrazovanje. "Velika didaktika" se zasniva na modelu prirodnog razvoja, odnosno ideji organskog rasta. Takođe je predstavljen u principu jedinstva integracije i diferencijacije. Razlika je samo u tome šta tačno želimo da vidimo, uzimajući prirodu kao univerzalni model obrazovanja. Komenski se suočava sa problemom najboljeg uređenja škola i, shodno tome, obrazovanje zasnovano na prirodi razmatra sa stanovišta njegovog optimalnog funkcionalnog uređenja. U najboljim tradicijama svog doba, on prirodi i obrazovanju pristupa kao hrabar prirodnjak: secira i jedno i drugo, izdvaja, sa svoje tačke gledišta, najvažnije komponente, pažljivo istražuje od čega se sastoje i kako rade. Težimo da obrazovanje shvatimo kao integralni organizam, koji u procesu svog istorijskog razvoja dosledno prolazi kroz kvalitativno različite faze rasta.
 • Antropocentrični karakter integracije. Ovaj princip određuje poziciju učenika i nastavnika u integrisanom obrazovnom sistemu. Formulirao ga je osnivač interdisciplinarne integracije John Dewey na prijelazu prošlog i sadašnjeg stoljeća: „Trenutno počinje promjena u našem obrazovanju, koja se sastoji u pomicanju centra gravitacije. To je promjena, revolucija slična onoj koju je donio Kopernik kada je astrološki centar premješten sa zemlje na sunce. U ovom slučaju, dijete postaje sunce oko kojeg se vrte sredstva obrazovanja, ono je centar oko kojeg se organiziraju. Osnovna ideja interdisciplinarne integracije na početku stoljeća (škola rada) je transformacija učenika u subjekta integracionih procesa u obrazovanju. Interdisciplinarna integracija kasnog dvadesetog veka. - nešto sasvim drugo.
 • Integrisani kursevi obuke su vrhunac dezintegrativnih procesa u savremenom obrazovanju; u teorijski beskonačnom skupu ovakvih predmeta (svaka škola može imati svoj, a nastavnik, posebno za atestiranje, može imati nekoliko njih), obrazovni proces se spontano diferencira. Integrisani kurs, kako se obično shvata, oličenje je didaktički neutemeljenih izjava o humanizaciji učenja, potrebi obraćanja ličnosti učenika itd. Kao iu sistemu tradicionalnog predmetnog obrazovanja, dijete ostaje na periferiji integrisanih kurseva, ne djelujući kao subjekt za integraciju obrazovnih sadržaja. Nastavnik kreira integrisani kurs i nudi ga učenicima u gotovom obliku. Njegov pedagoški stav se ne razlikuje od onog koji zauzima u tradicionalnoj predmetnoj nastavi: učeniku se predočava fiksni sistem naučnog znanja koje mora naučiti i precizno reprodukovati. Uvođenjem velikog broja integrisanih predmeta ništa se suštinski ne menja u nastavi: integracija interdisciplinarnih sadržaja odvija se nezavisno od studenta, a njegova sopstvena aktivnost se svodi na savladavanje gotovih sadržaja.
 • Kulturna usklađenost integracije obrazovanja. Konačno, treći princip karakteriše odnos obrazovanja prema njegovom kulturnom okruženju. Princip kulturološke usklađenosti integracije omogućava podizanje humanitarnog obrazovanja na kvalitativno novi nivo organizacije. Unutarpredmetna integracija može biti dopunjena međupredmetnom integracijom. Predmet kao didaktički sistem koji dominira tradicionalnim obrazovanjem ući će kao komponenta didaktičkog sistema višeg reda – integralnog humanitarnog obrazovnog prostora u kojem će se sačuvati sve značajne didaktičke funkcije predmetnog obrazovanja. Proces učenja u integralnom prostoru u potpunosti će riješiti problem kulturne identifikacije pojedinca, sistematski formirati teorijske humanitarne koncepte i kulturna lična značenja. Omogućiće potrebne didaktičke uslove da se učenik uživi u kulturu, tako da čovek kulturu naroda doživljava kao svoju sudbinu, da bude u kulturi, da živi sa kulturom, da svoj život ispuni smislom u procesu njegovog stvaralaštva. razvoj.
 • Kulturni konformizam, kao i drugi principi integracije, nije apsolutno novi princip obrazovanja. U tradicionalnom obrazovanju zavičajnu kulturu predstavlja dovoljna količina sistemskog znanja iz predmeta kao što su jezik, književnost, istorija, geografija itd. Princip kulturno primjerene integracije obrazovanja znači da savremeno obrazovanje, kroz interdisciplinarnu integraciju, treba značajno povećati svoje kulturno prikladan karakter. U obrazovanju se nacionalna kultura mora reprodukovati i modelirati u svom organskom istorijskom integritetu od svog nastanka do danas. Sistem tradicionalnog obrazovanja ne modelira kulturu: u humanističkim naukama, koje su međusobno loše usklađene, predstavljeni su zasebni oblici kulturnog djelovanja. Učeniku se prezentiraju znanja iz istoriografije, književne kritike, građanskog prava itd. Istovremeno, dijete se poziva da proučava historiju meksičke revolucije, kinesku filozofiju, djelo F.M. Dostojevski, umjetnost antike, ekonomska geografija moderna Rusija i državna struktura evropske zemlje. Je li ovdje do kulture?
 • Dakle, tri principa fiksiraju tri glavna aspekta organizacije obrazovanja: unutrašnji, ljudski, eksterni.
 • nivoa integracije.
 • Nakon analize strukture integracije možemo razlikovati sljedeće nivoe integracije:
 • Tematska integracija. Dva ili tri predmeta pokrivaju jednu temu. Određeni koncept se razmatra sa stanovišta dvije ili tri različite discipline, u skladu sa njihovim teorijama i izjavama. Osim toga, veza između interpretacija ovaj koncept različite stavke. Na kraju, tema koja se proučava postaje presek pojmova i definicija predmeta proučavanja, što najpotpunije otkriva njegovu suštinu.
 • Problem integracije. Učenici rješavaju jedan problem ili zadatak sa mogućnostima različitih predmeta. Tako, na primjer, integracija računarske grafike i nastave likovne umjetnosti omogućava korištenje informacionih tehnologija za kombinovanje savremenih nastavnih sredstava sa umetnošću. Učenici mogu kreirati vlastitu grafičku umjetnost i razviti vlastiti način izražavanja kreativnosti.
 • Konceptualna integracija. Koncept razmatraju različiti subjekti u zbiru svojih sredstava i metoda. Za razliku od "Tematske integracije", koja objedinjuje sve metode spoznaje oba predmeta, "Konceptualna integracija" koristi samo dio metoda koje najpotpunije otkrivaju suštinu. Možda je to hemijska digresija u objašnjavanju fizičkog fenomena.
 • Teorijska integracija. Filozofsko prožimanje različitih teorija. Najistaknutiji primjer ovog nivoa je sama filozofija. Neke filozofske škole su u suprotnosti i polemiziraju se s drugima, ali uz to su neke od njih isprepletene. Teorije koje podržavaju jedna drugu objašnjavaju iste koncepte svojim vlastitim metodama. Često formiraju nove škole.
 • Rezultati integracije.
 • Mogući rezultati korišćenja integracije u softverski sistem otvorenog koda mogu se smatrati njegovim glavnim prednostima. Rezultati mogu biti:
 • znanje postaje sistemsko;
 • vještine - generalizirane, doprinose složenoj primjeni znanja, njihovoj sintezi, prenošenju ideja i metoda iz jedne nauke u drugu, što je u osnovi kreativnog pristupa umjetničkoj naučnoj aktivnosti osobe u savremenim uvjetima;
 • pojačava se ideološka usmjerenost kognitivnih interesovanja učenika;
 • efikasnije se formiraju njihova uvjerenja i postiže se sveobuhvatan razvoj ličnosti.
 • 2 . Primena integracije u praksi u obrazovnim ustanovama srednjeg stručnog obrazovanja
 • integracija nastavnik binarni interdisciplinarni
 • 2.1 Integracija u pripremi studenata u ACT sistem
 • Kontinuirano obrazovanje tokom života faktor je mobilnosti pojedinca. Česti su slučajevi pogrešnog ili iznuđenog izbora zanimanja, materijalne teškoće, razne porodične prilike i sl. Gubici kontingenta na fakultetu dostižu 30%. U savremenim uslovima postaje moguće pružiti studentima više šansi za samoopredeljenje, omogućavajući im da nakratko prekinu svoje školovanje, a zatim ga, pod promenjenim okolnostima, nastave. Time se povećava mogućnost prilagođavanja izbora specijalnosti u struci u skladu sa promijenjenim idejama ili novonastalim ličnim i profesionalnim interesima.
 • Zbog uvođenja integrativnih nastavnih planova i programa moguće je smanjiti trajanje obuke, što omogućava diplomcima da se ranije uključe u profesionalne aktivnosti. U toku je izrada integrativnih planova za obrazovne putanje srednjeg stručnog obrazovanja prema kojima se već vrši obuka kadrova. Ovakvim pristupom integraciji obrazovnih programa, kada u sistemu stručnog obrazovanja ne postoje „slijepe putanje“, stvoriće se uslovi za mobilnost studenata za uspješan ulazak na tržište rada.
 • Slična situacija se javlja kada se podučava studenti tehničkih specijalnosti. Nedostatak integrativnih veza između akademskih disciplina dovodi do toga da, uz objektivno dovoljno znanja, studenti imaju poteškoća u rješavanju stručnih problema.
 • Zapažanja pokazuju da studenti, koji su prošli obuku iz opštih stručnih disciplina, teško primjenjuju znanja u izučavanju posebnih disciplina. Nedostaje im samostalnost razmišljanja, sposobnost prenošenja stečenog znanja u slične ili druge situacije.
 • Studij matematike intelektualno obogaćuje studenta, razvijajući u njemu fleksibilnost i strogost razmišljanja neophodnu inženjeru. Ovo je utoliko aktuelnije sada, kada je studentska publika popunjena mladim ljudima koji nisu dobili potrebnu matematičku obuku u školi (o tome svjedoče rezultati UNT-a (Unified National Testing)).
 • Integracija u različite oblike sinteze interdisciplinarnog istraživanja važna je kako za proces formiranja profesionalne kompetencije budućih inženjera u procesu učenja tako iu aktivnostima praćenja stručnog usavršavanja.
 • Većina učenika ne uviđa potrebu za izučavanjem opšteobrazovnih disciplina, koje uključuju matematiku. Kao rezultat površnog proučavanja matematike, općih stručnih i specijalnih disciplina, studenti slabo razvijaju znanja i vještine koje im omogućavaju da se pravilno snalaze u praktičnim zadacima, primjenjuju znanja za rješavanje problema vezanih za njihovu buduću specijalnost.
 • Studenti mašinstva moraju da izučavaju više različitih disciplina, od kojih svaka predstavlja složen sistem znanja, veština i sposobnosti. Veze između komponenti disciplina su raznolike i zavise od sadržaja elemenata između kojih se uspostavljaju. Jačanje međuodnosa kao procesa integracije nastaje kao rezultat formiranja opštih teorijskih koncepata za bilo koje samostalne grane znanja ili opštih metoda za rešavanje praktičnih problema. U prvom slučaju, integracija se izražava u teoretiziranju, fundamentalizaciji znanja, u drugom - u jačanju njihove primijenjene prirode. Dakle, udruživanje znanja može dati nove teorijske i praktične rezultate i pomoći u poboljšanju nivoa obuke specijalista. Sinteza se odvija u bilo kom korpusu znanja. U visokom obrazovanju se najintenzivnije odvija u okviru pojedinačnih disciplina, a slabije između disciplina i ciklusa disciplina.
 • U praksi se u većoj mjeri javlja spontana, nenamjerna integracija znanja. Jedno od organizaciono-metodoloških sredstava za unapređenje kvaliteta specijalističkog usavršavanja može se nazvati interdisciplinarnom integracijom, koja može imati dva značenja: prvo, to je stvaranje holističkog pogleda na svijet oko učenika (ovdje se integracija može smatrati cilj učenja); drugo, to je pronalaženje zajedničke platforme za konvergenciju znanja predmeta (ovdje je integracija alat za učenje).
 • 2.2 Izvođenje binarnih časova
 • Nastavnici Ekonomskog fakulteta u Tuli koriste interdisciplinarne veze u svojim časovima. Akademske discipline "Softver za računarske mreže" i "Računarske mreže" su specijalne discipline koje formiraju osnovna znanja iz specijalnosti "Softver za računarsku tehnologiju i automatizovane sisteme".
 • Tema "HTML Hypertext Page Markup Language and Web Service Application Protocol" je važna za proučavanje disciplina "Računarske mreže" i "Softver računarske mreže". Nastava na temu priprema studente za dizajn kurseva i diploma.
 • U binarnoj lekciji na određenu temu koriste se sljedeće:
 • motivacioni razgovor za stvaranje pozitivnog stava prema radu kod učenika.
 • · aktiviranje osnovnih znanja za generalizaciju i sistematizaciju znanja učenika.
 • komuniciranje novih znanja.
 • · Dijagnostika za provjeru teorijske pripremljenosti učenika za osnovne pojmove HTML jezika i HTTP aplikacijskog protokola.
 • Čas doprinosi ispoljavanju aktivnosti učenika, podrazumeva razvoj profesionalnog mišljenja, ovladavanje profesionalnim početnim iskustvom, provjeru profesionalne spremnosti za samostalnu aktivnost. Lekcija koristi regionalnu komponentu: učenici biraju, proučavaju, sistematizuju materijal o istoriji svog rodnog kraja. Lekcija je izgrađena kao logički završen, holistički proces koji počinje postavljanjem opravdanja zadatka i završava se sumiranjem.
 • Analiza. U prikazanom fragmentu obrazovnog procesa, koji podrazumijeva korištenje praktične integracije, vidimo kako dolazi do interdisciplinarnog povezivanja srodnih disciplina. Kako su obje discipline informatičke, a metode su djelimično pozajmljene iz svakog predmeta, može se zaključiti da postoji konceptualni nivo, integracija. Treba napomenuti da ovaj nivo nije jedini u ovoj binarnoj lekciji, ali je najizraženiji. Ova binarna lekcija ima za cilj formiranje stručno orijentisanih znanja o vještinama i sposobnostima. U ovoj lekciji studenti u teoriji i praksi izučavaju računarske mreže i koji softver organizuje ispravan rad ovih sistema. Oni posebno proučavaju "HTML Hypertext Page Markup Language and Web Service Application Protocol". Discipline se nadopunjuju, čineći potpunu sliku teme.
 • Prednosti ove binarne lekcije su sljedeće:
 • Priprema studente za naredne istraživačke aktivnosti; za pisanje seminarskih i diplomskih radova;
 • Lekcija štedi vrijeme, ubrzava obrazovni proces;
 • Zanimanje kvalitativno različito formira znanja, vještine i sposobnosti;
 • · Obavljajući jednu od glavnih funkcija integracije, ovo zanimanje brzo reaguje i fleksibilno se prilagođava zahtjevima tržišta rada koji se dinamično mijenjaju.
 • 3.3 Integrisana lekcija kao sredstvo za razvoj kompetencija
 • U Arzamas Instrument Engineering College, ideja o binarnoj lekciji "informatika" i "engleski" nastala je u procesu proučavanja teme "Programiranje u Turbo Paskal" na 1. godini, kada su naišli na poteškoće u čitanju i prevođenju. riječi-pojmovi, pojmovi i naredbe koje se koriste na času informatike.
 • Nastava se sastojala od teorijskog dijela (ponavljanje i konsolidacija obrađenog gradiva u vidu blitz ankete korištenjem različitih načina rada) i praktičnog dijela (rješavanje problema i programiranje).
 • Nastavnik se obraća učenicima pitanjima o temi časa u cilju učvršćivanja teorijskih znanja, povećanja interesovanja učenika za sastavljanje programa i prelazak na praktični dio časa. Budući da su mnoge riječi posuđene iz engleskog jezika, glavni zadatak nastavnika stranog jezika bio je fonetski obrađivati, reproducirati i konsolidirati leksičke jedinice koristeći vizualnu i slušnu percepciju zapisa strukture programa jezičkih operatera.
 • Čas je održan u formi igre. Grupa je bila podijeljena u 3 tima: "matematičari" - izrađivali algoritam za rješavanje problema, "programeri" - pisali programe na Turbo Paskalu, "lingvistika" - pomogli da se bolje savladaju engleski termini neophodni za proučavanje teme. Učenici su pokazali grafičke slike riječi (programskih jezika), svi prisutni su imali priliku poslušati vokabular. Istovremeno je došlo do formiranja zvučne slike riječi, a pisana fiksacija vokabulara doprinijela je jačanju povezanosti riječi. Teorijski dio časa završen je prezentacijom rada, demonstracijom i komentarima koje su pripremili sami učenici.
 • Trenutak igre povećava aktivnost kognitivne aktivnosti, stvara kreativnu atmosferu na času i izaziva pozitivne emocije.
 • Analiza. Na ovom primjeru možemo uočiti kako se odvija interdisciplinarna integracija disciplina informatike i stranih jezika koje su udaljene jedna od druge. Dominantni nivo integracije u ovom primjeru je tematski. Ovaj primjer jasno pokazuje kako je nastavni kadar uz pomoć integracije prevazišao problem da učenici ne mogu izgovoriti pojmove iz teme koja se izučava. Lekcija koju su razvili nastavnici omogućila je da se popuni praznina u znanju engleskog jezika. Vrijedi napomenuti da je ovaj primjer korištenja integracije vrlo kompetentan. Popunjavanje praznine u engleskom jeziku na času informatike ne samo da nije ometalo izvođenje same informatičke discipline, već je samo doprinijelo ubrzanoj asimilaciji gradiva. Na kraju časa ostvarena su dva cilja odjednom: popunjavanje nedostajućih vještina u izgovoru engleskih pojmova i razumijevanje engleskih riječi-pojmova, kao i polaganje tema iz informatike.
 • Ako govorimo o metodama korištenim u ovoj binarnoj lekciji, vrijedi napomenuti da je lekcija održana na razigran način. To je doprinijelo zdravoj atmosferi i dobrom raspoloženju. Za sve učesnike ovog časa to je nesumnjivo bio eksperiment, dok je za nastavnike bio i pedagoški uspješan eksperiment.
 • U sadašnjim uslovima sadašnjeg tržišta rada postoji hitna potreba za ovakvim sistemom za obuku stručnjaka orijentisanih na praksu koji bi mogao brzo i adekvatno da odgovori na brze promene koje nastaju prilikom stvaranja novih vrsta industrija i tehnologija. Postoji akutni nedostatak radnika u novim profesijama, kao i specijalista sa ažuriranim znanjima i vještinama u okviru postojećih zanimanja. Kako se kompleksnost proizvodnih procesa povećava, tako raste i nivo potražnje poslodavaca za kvalifikacijama njihovih potencijalnih radnika.
 • Međutim, postoji niz kontradiktornosti i problema između zahtjeva savremenog tržišta rada i obuke kadrova, koji zbog svoje nedovoljne razrađenosti u nizu oblasti, uključujući i regulatorni aspekt, ne omogućavaju potreban nivo stručno osposobljavanje radnika i specijalista srednjeg nivoa, što otežava uvođenje inovativnih modela obrazovnih putanja. Evo nekih kontradiktornosti:
 • · Državni obrazovni standardi srednjeg stručnog obrazovanja druge generacije, koji već ustupaju mjesto standardima treće generacije, ne obezbjeđuju neophodan nivo kvalifikacija diplomaca u uslovima modernizacije visokotehnoloških preduzeća;
 • · Postoji objektivna realnost organizacije procesa učenja, usmjerena na profesionalnu kompetenciju radnika i specijaliste, ali ostaje pretežno tradicionalna orijentacija pristupa znanja sadržaju stručnog usavršavanja;
 • · Vrši se modernizacija proizvodnje i razvoj novih tehnologija, ali priliv kvalifikovanog kadra i dalje nije dovoljan;
 • · Još uvijek je nizak nivo prestiža radničkih zanimanja među mladima i njihovim porodicama;
 • · Postoji akutni nedostatak stručnih obrazovnih institucija materijalnih, ljudskih i drugih resursa za obrazovni proces osposobljavanja kvalifikovanog kadra usmjerenog na visoke tehnologije.
 • Postepeno prevazilaženje zaostatka u osposobljavanju konkurentnih radnika i specijalista srednjeg nivoa, adekvatno savremenim zahtevima poslodavaca, a pre svega, u oblasti visokih tehnologija, podrazumeva formiranje inovativnog mehanizma za progresivne oblike obrazovanja. putanje u organizaciji obrazovnih aktivnosti.
 • Restrukturiranje sistema i aktivnosti ustanova stručnog obrazovanja trebalo bi da ide putem:
 • · Preusmjeravanje aktivnosti stručne obrazovne ustanove sa rješavanja problema zadovoljavanja potreba pojedinca u sticanju obrazovanja na zadovoljavanje potreba tržišta rada različitih nivoa i profila obuke;
 • · Formiranje obrazovnih institucija srednjeg stručnog obrazovanja, koje pružaju efektivnu višestepenu obuku za potrebe privrede u razvoju;
 • · Stvaranje na kvalitativno novoj osnovi sistema socijalnog partnerstva, efektivne interakcije stručnog obrazovanja sa regionalnim organima uprave, poslodavcima, privrednim subjektima;
 • · Razvoj novih modela integracije i organizacionih i ekonomskih mehanizama za efektivnu interakciju između obrazovnih institucija i poslodavaca.
 • Inovativni razvoj obrazovne djelatnosti na fakultetu zasniva se na principima sadržanim u dokumentima Vlade Ruska Federacijašto joj dalje može obezbijediti sistemske promjene kao što su dostupnost, kvalitet, kontinuitet, investiciona atraktivnost, učešće u međunarodnoj saradnji.
 • Osnovni pravci razvoja obrazovnih putanja fakulteta u sadašnjoj fazi su principi naprednog razvoja obrazovanja i njegovog kontinuiteta tokom života.
 • Dakle, u ovom trenutku među nivoima obrazovanja prioritet prioritetnog razvoja pripada nevladinim organizacijama i SPO, budući da je potražnja nacionalne privrede za visokokvalifikovanim radnicima u primarnom i sekundarnom nivou proizvodnje u stalnom porastu.
 • Jedan od ključnih problema ruske privrede, a to je potreba za povećanjem njene konkurentnosti, nastaje zbog nesklada između sistema stručnog obrazovanja i savremenih zahtjeva tržišta rada za kvalitetom ljudskog kapitala.
 • Glavni razlog ovog odstupanja leži u konzervativizmu savremenog obrazovnog sistema, zbog prilično striktnog regulisanja sadržaja obrazovnog procesa zahtjevima postojećih Državnih obrazovnih standarda prema obaveznom minimumu sadržaja osnovnog obrazovnog programa za učenike. pripremu diplomaca, uslove za njenu realizaciju i rokove razvoja. U sadašnjim obrazovnim standardima sve je unaprijed određeno: nazivi disciplina i njihov sadržaj. Nisu prilagođeni zahtjevima tržišta rada, niti dugoročnim planovima društveno-ekonomskog razvoja regiona. U sadašnjim uslovima stroge centralizacije obrazovanja nemoguće je ostvariti pravo preduzeća na učešće u obuci specijalista. Zahtjevi i norme SES-a, razvijene prije 10 godina, lišavaju obrazovne institucije mogućnosti da kreiraju fleksibilne programe stručnog obrazovanja (u daljem tekstu VET), koji im omogućavaju da brzo i adekvatno reaguju na promjene u društvu u skladu sa dugoročnim rokovne planove razvoja regiona.
 • Prestižući razvoj obrazovanja, ažurno odgovarajući na zahtjeve kako društva tako i tržišta rada, fokusira se na široku saradnju sa stručnim zajednicama i udruženjima nastavnika.
 • Određene mjere u tom pravcu predviđene su, na primjer, u željezničkom koledžu br. 52 grada Moskve. Osnova za unapređenje kvaliteta obrazovanja biće novi Federalni državni obrazovni standardi (FSES) željezničkog profila, koji predviđaju inovativne modele razvoja obrazovne djelatnosti.
 • Dakle, temeljni pristup kreiranju inovativnog modela obrazovnih putanja željezničkog profila postaje novi princip za obrazovne standarde – pristup zasnovan na stručnoj kompetenciji i modularni sadržaj praktične nastave, koji fakultet implementira u projektima treća generacija Federalnih državnih obrazovnih standarda uz učešće poslodavaca u šest projekata Saveznih državnih obrazovnih standarda za struke i specijalnosti.koledž.
 • Zaključak
 • U ovom predmetnom radu razmatrane su opšte teorijske osnove integracije i primena integracije u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja. Urađena je analiza na primjeru dvije profesionalne obrazovne ustanove i otkrivene su prednosti ove metode u obrazovnom procesu.
 • Takođe, sumirajući rezultate rada, možemo reći da danas postoji određeni sistem pogleda i pristupa u definisanju koncepta integracije u pedagoški proces, otkrivajući različite aspekte njegovog sadržaja. Općenito, u pedagogiji se integracija podrazumijeva kao najviši oblik izražavanja jedinstva ciljeva, principa i sadržaja organizacije obrazovnog procesa.
 • Integrativni pristup stručnom usavršavanju specijaliste bilo kog profila u savremenim uslovima jedno je od najvažnijih sredstava za unapređenje kvaliteta stručnog obrazovanja.

Uspješna realizacija ciljeva i zadataka ovog kursa omogućava nam da zaključimo da rješavanje problema interdisciplinarne integracije podrazumijeva prevazilaženje niza poteškoća i nedostataka.

Ovi nedostaci uključuju:

· veliki višepredmetni (u tehničkim školama se izučava više od 20 akademskih disciplina), u vezi sa kojim postoji nesklad između logike opšteobrazovnih disciplina i disciplina i specijalnog tehničkog ciklusa, što ne omogućava optimalno osiguranje njihove međusobne povezanosti;

nepovezanost pojedinih predmeta u pogledu vremena, obima, sadržaja, tempa studiranja i distribucije po godinama studija;

prisustvo gradiva koje se duplira u predmetima opšteobrazovnog i specijalnog tehničkog ciklusa;

Nedovoljna didaktička povezanost znanja sa vještinama stečenim u procesu proizvodne i tehnološke prakse;

· slaba profesionalna orijentacija opšteobrazovnih disciplina;

· nastavni planovi i programi sadrže uglavnom listu znanja; samo neki od njih daju listu vještina i sposobnosti, ali nijedan ne predviđa sistem aktivnosti koji obezbjeđuje neophodan nivo kreativnog razvoja;

Obim pojmova koji čine temelje nauka nije isti kako u različitim akademskim disciplinama tako i unutar svake od njih; neki koncepti su opsežni i pokrivaju brojne teme kursa, drugi su lokalne prirode;

· glavne ideje nisu generalizovane u nastavnim planovima i programima za sve discipline. Dakle, u nastavnim i vizuelnim pomagalima nije na adekvatan način prikazana neophodna povezanost fizičkog materijala sa disciplinama posebnog tehničkog ciklusa, na primjer, sa teorijskim osnovama elektrotehnike i radio elektronike. U međuvremenu, poznavanje takve povezanosti je izuzetno važno kako za razvoj politehničkog pogleda, tako i za asimilaciju znanja i vještina.

Bibliografija

1. Alifartova M.V., Još jednom o interdisciplinarnim vezama [tekst]. / M.V. Alifartova, N.V. Petrishcheva: Specialist, 2010, br. 9;

2. Bardina I.N., Provođenje binarnih časova [tekst]. / I.N. Bardina, I.M. Lukavets: Specijalista, 2007, br. 4;

3. Berulava Mihail Nikolajevič, Teorijske osnove integracije obrazovanja [tekst]. / M.N. Berulava: Savršenstvo, 1998;

4. Guseva VG, Integrativni čas kao sredstvo za razvijanje kompetencija [tekst]. / V.G. Guseva, M.R. Maksimova: Specijalista, 2010, br. 3;

5. Dotochenko E.V., O integraciji u obrazovni proces [tekst]. / E.V. Dotočenko, specijalista, 2009, br. 5;

6. Zaporoženko MN, Integracioni modeli [tekst]. / M.N. Zaporoženko, P.I. Samoilenko, T.V. Gerish: Specijalist, 2010, br. 5;

7. Abinova N.M., Integracija u obrazovanju [elektronski izvor]. / http://ido.tsu.ru/ss/? unit=356&page=1158

8. Velichko E.D., Kontsevaya M.A., Integracijski procesi u obrazovanju. [elektronski izvor] / http://festival.1september.ru/articles/517197/

9. Omelchenko Svetlana Vladimirovna, Koncept integracije u pedagoški proces [elektronski izvor]. / http://www.jurnal.org/articles/2007/ped1.html

10. Pimenov K.V., Tri principa integracije [elektronski izvor]. / http://www.rspu.edu.ru/university/publish/schools/2/6.html

Hostirano na Allbest.ru

Slični dokumenti

  Koncept integracije. Istorijski pregled implementacije integracije u praksi domaćih i stranih škola. Integracija i diferencijacija naučnog znanja. Uloga i mjesto metoda integracije u osnovna škola. Karakteristike izvođenja integrisane nastave.

  seminarski rad, dodan 23.11.2008

  Interdisciplinarna integracija u školskom obrazovanju kao pedagoški problem. Interdisciplinarni zadaci zasnovani na principima održivog razvoja kao uslov za interdisciplinarnu integraciju u nastavi matematike. Nastava matematike u uslovima interdisciplinarne integracije.

  rad, dodato 17.08.2016

  Glavne funkcije, principi i modeli dodatnog obrazovanja. Uslovi za integraciju osnovnog i dodatnog obrazovanja. Formiranje holističkog obrazovnog prostora u SŠ br. 10 zasnovanog na integraciji osnovnog i dodatnog obrazovanja.

  seminarski rad, dodan 10.02.2014

  Osobine i pravci implementacije procesa integracije civilnog i vojnog stručnog obrazovanja u sadašnjoj fazi, procjena potrebe i efektivnosti programa. Odredbe koncepta unutarpredmetne integracije pedagoških znanja.

  članak, dodan 24.07.2013

  Uloga i mjesto integracijskih metoda u osnovnoj školi – proces obrazovanja i vaspitanja posebne djece zajedno sa običnom. Osobine konstrukcije i izvođenja integrisane nastave u tradicionalnom sistemu obrazovanja. Generalizacija faktora i mehanizama integracije.

  seminarski rad, dodan 15.01.2011

  Analiza procesa formiranja i razvoja stručnog obrazovanja u Republici Baškortostan. Upoznavanje sa osobenostima obuke kadrova u ustanovama srednjeg stručnog obrazovanja. Razlozi pada prestiža nastavničke profesije.

  seminarski rad, dodan 04.04.2015

  Poteškoće koje nastaju prilikom pokušaja integracije subjekata humanitarnog ciklusa. Neophodnost, a ujedno i nemogućnost direktne integracije subjekata humanitarnog ciklusa. Integracija ključnih tačaka kao najrealniji vid integracije predmeta.

  sažetak, dodan 02.12.2014

  Kombinovanje znanja iz različitih disciplina, sa ciljem razmatranja i rešavanja nekog graničnog problema. Svrha i prednosti integracije. Istraživanje mogućnosti konstruisanja ovog obrazovnog procesa. Razlika između običnih i integriranih lekcija.

  prezentacija, dodano 17.12.2014

  Preduslovi i glavni razlozi diferencijacije naučnih saznanja u sadašnjoj fazi, glavne kontradikcije obrazovanja. Suština i svrha interdisciplinarne integracije u obrazovni proces, definisanje njegove dubine, strukture i glavnih nivoa.

  sažetak, dodan 20.11.2009

  Mjesto integrisane nastave u savremenoj osnovnoj školi. Suština integracije, mogućnost njene implementacije u nastavi savremene škole. Eksperimentalno proučavanje uloge integracije nastave tehnologije sa ostalim predmetima osnovne škole.

o stvaranju obrazovnih kompleksa koji realizuju integrisane programe stručnog obrazovanja na različitim nivoima u strukama i specijalnostima tehničkog usmerenja (SVE nivo)

Uvod.

1. Integracija u tehničko stručno obrazovanje: uvod u problem.

2.1. Model dosljedne integracije sadržaja osnovnog i srednjeg stručnog obrazovanja.

2.2. Model paralelne integracije sadržaja osnovnog i srednjeg stručnog obrazovanja.

3. Organizaciona integracija u sistem osnovnog i srednjeg stručnog obrazovanja.

3.1. Savremeni društveno-ekonomski kontekst razvoja regionalnih sistema stručnog obrazovanja.

3.2. Realizacija integrisanih programa osnovnog i srednjeg stručnog obrazovanja u okviru jedne obrazovne organizacije.

3.2.1. Obrazovni kompleks osnovnog i srednjeg stručnog obrazovanja kao objekt projektovanja.

3.2.2. Praksa stvaranja obrazovnih kompleksa za osnovno i srednje stručno obrazovanje.

3.2.3. Tehnologija formiranja obrazovnog kompleksa osnovnog i srednjeg stručnog obrazovanja kao pravnog lica
.

3.2.4. Regulatorno-pravna podrška realizaciji integrisanih obrazovnih programa za osnovno i srednje stručno obrazovanje u okviru jedne obrazovne organizacije.

3.3. Realizacija integrisanih programa osnovnog i srednjeg stručnog obrazovanja od strane grupe obrazovnih organizacija.

3.3.1. Interakcija obrazovnih organizacija u realizaciji integrisanih programa osnovnog i srednjeg stručnog obrazovanja: opšti pristupi.

3.3.2. Sistem regionalne sertifikacije za stručne module kao neophodan uslov za efikasno umrežavanje.

3.3.3. Osiguravanje međusobnog priznavanja obrazovnih rezultata integrisanih obrazovnih programa koje realizuje grupa obrazovnih organizacija.

3.3.4. Regulatorna podrška integrisanim obrazovnim programima za osnovno i srednje stručno obrazovanje koje sprovodi grupa obrazovnih organizacija.

3.4. Organizacioni i finansijski mehanizmi za realizaciju integrisanih programa osnovnog i srednjeg stručnog obrazovanja.

4. Ekonomski i društveni efekti ostvareni kao rezultat sadržajne i organizacione integracije osnovnog i srednjeg stručnog obrazovanja.

Dodatak 1. Spisak proširenih grupa oblasti obuke,

specijalnosti srednjeg stručnog obrazovanja i zanimanja NPO tehničkog profila.

Dodatak 2 Uporedna analiza karakteristika stručne delatnosti i planiranih konačnih obrazovnih rezultata u specijalnosti SPO „Održavanje i popravka motornih vozila“ i struci NPO „Automehaničar“.

Uvod

Trenutno se u Rusiji, pod uticajem Bolonjskog, Kopenhagenskog i Torinskog procesa, aktiviranja domaćih udruženja poslodavaca i inicijativa Ministarstva obrazovanja i nauke Ruske Federacije, formira nacionalni sistem kvalifikacija kao mehanizam za institucionalizaciju kontinuiranog stručnog obrazovanja. Prema riječima stručnjaka, zamišljen je da djeluje kao "most" koji povezuje sistem stručnog obrazovanja sa tržištem rada. Na osnovu Sporazuma između Ministarstva obrazovanja i nauke Ruske Federacije i Ruskog saveza industrijalaca i preduzetnika, uzimajući u obzir evropska iskustva, kreiran je Nacionalni okvir kvalifikacija koji uključuje sistem deskriptora, karakteristike nivoa kvalifikacija i sukcesivnih obrazovne putanje za svaki nivo kvalifikacije. Postavljaju se temelji za prelazak sa menadžmenta zanimanja i specijalnosti na upravljanje obrazovnim programima i kvalifikacijama.

Kada su udruženja poslodavaca razvila glavnu komponentu nacionalnog sistema kvalifikacija – profesionalne standarde – princip integracije je izabran kao ključni. Istraživači naglašavaju da njegova upotreba omogućava otkrivanje profesionalnih aktivnosti stručnjaka vezanih za zajednički tehnološki zadatak (istraživanje, proizvodnja, dizajn, održavanje itd.), prateći strukturu holističkog tehnološkog procesa i promatrajući kontinuitet aktivnosti na različitim nivoima kvalifikacija. (radnik, tehničar, inženjer i menadžer).

Opšta struktura sistema stručnog obrazovanja takođe će se neizbežno transformisati na osnovu nivoa kvalifikacija koji odražavaju raznolikost „sveta rada“. Trenutačno je obuka kvalifikovanog radnika na tri nivoa prestala da odgovara rastućoj diverzifikaciji zanimanja i vrsta moderne radne snage. Svjetski trendovi u razvoju stručnog obrazovanja podrazumijevaju i značajno proširenje seta kvalifikacija zasnovanih na modularnom rasporedu obrazovnih programa.

Stručno obrazovanje i obuka, po mišljenju stručnjaka, treba da bude skup završenih i relativno nezavisnih „segmenata“ obrazovne putanje, od kojih se svaki završava potvrdom ovladane kvalifikacije uz izdavanje odgovarajućeg sertifikata. Takav institucionalni dizajn stručnih obrazovnih programa zadovoljava princip akademske mobilnosti studenata, omogućava im da „napuste” i „vrate” se u sistem stručnog obrazovanja, promene obrazovne rute, kombinuju profesionalne kompetencije (uključujući i studiranje istovremeno u više obrazovnih struktura) kako bi ostvaruju lične konkurentske prednosti na modernim tržištima rada.

Prvi koraci u procesima transformacije koji se razmatraju napravljeni su uvođenjem saveznih državnih obrazovnih standarda (u daljem tekstu: Federalni državni obrazovni standardi) kao skupa zahtjeva za rezultate, strukturu i uslove za realizaciju programa osnovnog stručnog obrazovanja. na različitim nivoima, koji se utvrđuju na osnovu strukturne i funkcionalne analize profesionalnih aktivnosti diplomiranih studenata.

Ideologija Saveznog državnog obrazovnog standarda NVO/SPO nove generacije zasnovana je na modularnom pristupu zasnovanom na kompetencijama, koji podrazumijeva razvoj tehnološki dovršenih vrsta profesionalnih aktivnosti koje osiguravaju efektivnu implementaciju društvenih i profesionalnih funkcija kvalificirani radnik i specijalista srednjeg nivoa na određenom radnom mjestu. Istovremeno, opšte kompetencije se formiraju kao lista vrsta radnih aktivnosti dogovorenih sa poslodavcima koje povećavaju konkurentnost zaposlenog. Federalni državni obrazovni standardi NVO/SPO regulišu, kao obavezan uslov za prijem studenata u procedure državne (konačne) certifikacije, dostupnost dokumenata koji potvrđuju razvoj stručnih kompetencija kod njih za svaku vrstu profesionalne djelatnosti.

Dakle, trenutno je normativno fiksiran princip faznog ocjenjivanja komponenti profesionalne kompetencije studenata (stručne kvalifikacije). Istovremeno, rezultati evaluacije se evidentiraju pomoću posebnih dokumenata. Realizuje se ideja cjeloživotnog profesionalnog obrazovanja, u okviru koje se proces profesionalizacije osobe posmatra kao dosljedno „izgrađivanje“ kompetencija, njihova integracija u profesionalne kvalifikacije i to u horizontalnom smjeru (bez povećanja nivo u okviru nacionalnog sistema kvalifikacija), te stjecanjem nove obrazovne kvalifikacije. Kao što znate, evropski sporazumi, kojima je naša zemlja pristupila, naglašavaju činjenicu da osoba može ovladati stručnim kompetencijama i kvalifikacijama u formalnom, neformalnom i spontanom obrazovanju (uključujući i na radnom mjestu, kroz prethodno iskustvo i sl.).

Istraživači predviđaju u doglednoj budućnosti prelazak sa podjele programa po nivoima CPO i SVE na strukturiranje po nivoima kvalifikacija i intenzitetu rada programa (vrijeme potrebno za obuku radnika i specijaliste određene kategorije i/ili kvalifikacije).

U Federalnom konceptu razvoja mreže obrazovnih institucija, regionalne obrazovne vlasti imaju zadatak da osiguraju „...sistemsku integraciju obrazovnih ustanova na svim nivoima, u cilju kontinuiranog stručnog obrazovanja, na formiranju savremene infrastrukture integrisanih obrazovnih kompleksa. , u smislenom i organizacionom kontinuitetu između nivoa stručnog obrazovanja…”.

Ove Smjernice za kreiranje obrazovnih kompleksa u kojima se realizuju integrisani programi stručnog obrazovanja na različitim nivoima struka i tehničkih specijalnosti (u daljem tekstu Preporuke) namijenjeni su stručnjacima iz regionalnih vlasti koji su suočeni sa zadatkom razvoja sistema stručnog obrazovanja. zasnovano na principima kontinuiteta i sukcesije. Ove informacije su neophodne za donošenje upravljačkih odluka na svim nivoima upravljanja sistemom stručnog obrazovanja kako bi se poboljšala usklađenost njegovog kvaliteta sa zahtjevima modernog tržišta rada.

1. Integracija u tehničko stručno obrazovanje: uvod u problem.

Pojam "integracija" u najopštijem smislu označava interakciju odvojenih strukturnih elemenata bilo kojeg skupa, što dovodi do optimizacije veza između njih i njihove integracije u jedinstven sistem novog kvaliteta i novih mogućnosti.

Integrativne tendencije u strukturi svakog sistema javljaju se u prilično naprednim fazama njegovog razvoja. Istraživači smatraju da su preduvjeti za integraciju u stručno obrazovanje, prije svega, slični trendovi u sferi rada (integracija radnih funkcija u uslovima novih ekonomskih mehanizama, povećana povezanost i zajedništvo u sastavu objekata i objekata profesionalne djelatnosti). itd.). Pored toga, dolazi do sinteze prirodno-naučnog, tehničkog i specijalnog znanja, usled čega je fokus na čoveku u njegovoj interakciji sa tehničkim, društvenim, industrijskim, prirodnim i drugim sistemima.

Shodno tome, integracioni procesi utiču na mnoge komponente sistema stručnog obrazovanja: kako sadržajne tako i strukturne promene unutar sistema, kao i procese interakcije između institucija stručnog obrazovanja i tržišta rada. Dolazi do objedinjavanja podsistema osnovnog i dodatnog stručnog obrazovanja (obrazovanje odraslih), tipova obrazovnih institucija, nivoa stručnog obrazovanja, stručnih kompetencija specijaliste (interkvalifikacijska integracija kompetencija radnika, tehničara, inženjera). Povećava se integracija obrazovnih rezultata i sadržaja stručnog obrazovanja (interdisciplinarna integracija kao osnova za razvoj sistemskog mišljenja budućih specijalista, razvoj interdisciplinarnih veza i dr.), oblici i tehnologije obuke i obrazovanja, te organizaciono i menadžerskih procesa.

Prema mišljenju stručnjaka, u sadašnjoj fazi, integrisani programi NPO-SPO posebno su relevantni za obuku visokokvalifikovanih radnika u složenim profesijama tehničkog profila, uključujući i visokotehnološke industrije.

Tehnički profil stručnog obrazovanja obuhvata grupu zanimanja i specijalnosti proširenih grupa oblasti obuke, utvrđenih regulatornim dokumentima (za nivoe NPO i SVE - na Listi specijalnosti srednjeg stručnog obrazovanja, odobrenoj naredbom Ministarstva). obrazovanja i nauke Ruske Federacije od 28. septembra 2009. br. 000 i Spisak zanimanja osnovnog stručnog obrazovanja, odobren naredbom Ministarstva obrazovanja i nauke Ruske Federacije od 28. septembra 2009. br. 000 ).

U pismu Ministarstva obrazovanja i nauke Ruske Federacije od 28. marta 2007. N 03-633 „O programima obuke za visokokvalifikovane radnike u okviru specijalnosti srednjeg stručnog obrazovanja“ ukazuje se da u kontekstu modernizacije proizvodnje, potreba za korištenjem diplomaca ustanova srednjeg stručnog obrazovanja u posebno složenim radničkim profesijama, uključujući u okviru 5-6 rangova za pojedina zanimanja. Uzimajući u obzir ove okolnosti, predlaže se organizovanje obuke visokokvalifikovanih radnika uvođenjem relevantnih specijalizacija u okviru specijalnosti SVE tehničkog profila.

Osposobljavanje visokokvalifikovanih radnika i tehničkih stručnjaka na nivou srednjeg stručnog obrazovanja prepoznato je kao strateški prioritet procesa modernizacije u sistemu stručnog obrazovanja. To je prije svega zbog formiranja inovativne ekonomije zasnovane na znanju u zemlji i razvoja visokotehnoloških proizvodnih struktura.

Među tehničkim preduvjetima za ažuriranje integracionih procesa u oblasti stručnog obrazovanja tehničkog profila mogu se navesti:

promjena tehnološke strukture u proizvodnji;

kompliciranje pojedinačnih mašina, njihovih kompleksa i, kao rezultat, integracija radnih funkcija u mnoge vrste profesionalnih aktivnosti;

ubrzanje perioda uvođenja i zamjene različitih generacija opreme;

stvaranje naučno-intenzivne i skupe tehnološke opreme kojoj je potrebno kvalifikovano održavanje i rad.

Kadrovski zahtjevi modernog tržišta tehničkih stručnjaka povezani su s kombinacijom održivih primijenjenih profesionalnih vještina i sposobnosti rada na složenoj opremi, sposobnošću brzog reorganizacije u skladu sa modernizacijom tehničko-tehnološke opreme proizvodnje i brzog prilagođavanja promjenama. uslove rada.

U raznolikosti manifestacija integracionih procesa u sistemu stručnog obrazovanja mogu se izdvojiti dve glavne grupe koje se razmatraju u ovim Preporukama:

organizacionu integraciju kao institucionalni dizajn i osiguranje integracije sadržaja obrazovanja (predstavlja procesi reorganizacije ustanova stručnog obrazovanja, uključujući formiranje obrazovnih kompleksa).

Integracija sadržaja stručnog obrazovanja, u svjetlu savremenih naučnih koncepata, je proces i rezultat interakcije njegovih strukturnih komponenti, koje su praćene povećanjem konzistentnosti, otklanjanjem dupliciranja, povećanjem „denzifikacije“. ” informacija, te racionalan raspored obrazovnih elemenata.

U ruskoj praksi stečeno je iskustvo u integraciji dva tipa sadržaja stručnog obrazovanja:

U prvom slučaju, u okviru jedinstvenog obrazovnog programa na jednom nivou stručnog obrazovanja, savladava se više srodnih zanimanja CVE, stručnog osposobljavanja ili specijalizacije stručnog obrazovanja.

Vertikalna integracija sadržaja stručnog obrazovanja i obuke može se izvršiti u odnosu na srodne programe sljedećih nivoa:

stručno osposobljavanje (profesije prema Sveruskom klasifikatoru zanimanja radnika, pozicija zaposlenih i kategorija plata OK 016-94) - osnovno stručno obrazovanje;

stručno osposobljavanje (profesije prema OK 016-94) - srednje stručno obrazovanje;

osnovno stručno obrazovanje - srednje stručno obrazovanje;

srednje stručno obrazovanje - visoko stručno obrazovanje (akademska i primijenjena diploma).

Glavni uslov za horizontalno i vertikalno integrisane programe osnovnog i srednjeg stručnog obrazovanja je „afinitet“ (u savremenim publikacijama koristi se i termin „konjugacija“) specijalnosti srednjeg stručnog obrazovanja i zanimanja CVE, čiji je sadržaj predmet integracije.

Profesije nevladinih organizacija i specijalnosti srednjeg stručnog obrazovanja koje su dio iste proširene grupe i imaju djelimično podudarne predmete rada, slične vrste profesionalne djelatnosti, s razlikom u klasi stručnih zadataka koje se rješavaju i profesionalne funkcije koje se obavljaju, smatraju se povezanim.

U Prilogu 2 prikazani su rezultati uporedne strukturne i funkcionalne analize područja, objekata i vrsta profesionalne djelatnosti, kao i konačni obrazovni rezultati (stručne i opšte kompetencije) na specijalnosti SPO 190631 „Održavanje i popravka motornih vozila” i struka NPO 190631.01 "Automehaničar".

Kao što slijedi iz poređenja objekata poređenja, oni su povezani, jer imaju područja podudarnosti objekata, vrsta profesionalne djelatnosti i profesionalnih funkcija. Stoga se djelimična kombinacija stručnih i opštih kompetencija evidentira kao konačni rezultat za glavne stručne obrazovne programe (u daljem tekstu BEP) NVO i SVE.

U savremenoj ruskoj obrazovnoj praksi koriste se dva modela integracije sadržaja stručnog obrazovanja: dosljedan i paralelno.

2.1. Model dosljedne integracije sadržaja osnovnog i srednjeg stručnog obrazovanja.

Za uzastopne obrazovne programe NVO/SPO model sekvencijalna integracija uključuje faznu (korak po korak) implementaciju OBOR-a NVO-a (sticanje radne profesije) i kasniji razvoj skraćenog OBOR-a SPO-a. U masovnoj praksi, termin "softver otvorenog koda zasnovan na NVO" koristi se za označavanje ove vrste integracije.

Istovremeno, svaki stepen stručnog obrazovanja završava se obaveznim državnim (završnim) sertifikacijom učenika sa dodjelom odgovarajuće kvalifikacije i izdavanjem dokumenta državnog standarda o nivou obrazovanja i (ili) kvalifikacije.

Regulatorni okvir za implementaciju SVE obrazovnih programa na bazi NVO utvrđen je saveznim instruktivnim i metodološkim materijalima. U pismu Ministarstva obrazovanja Ruske Federacije od 01.01.2001. br. u / 16-13 „O preporukama za razvoj stručnih obrazovnih programa srednjeg stručnog obrazovanja na bazi osnovnog stručnog obrazovanja“ objašnjava se značenje čl. . 23 Zakona Ruske Federacije "O obrazovanju" (sa izmjenama i dopunama Saveznog zakona od 13.01.96 N 12-FZ). Ovim članom zakona propisano je da građani koji imaju osnovno stručno obrazovanje odgovarajućeg profila stiču srednje stručno obrazovanje po skraćenim i ubrzanim programima.

Glavni propisi za implementaciju smanjenih i ubrzanih programa utvrđeni su regulatornim dokumentom "Postupak za implementaciju smanjenih i ubrzanih osnovnih stručnih obrazovnih programa srednjeg stručnog obrazovanja", odobrenim naredbom Ministarstva obrazovanja i nauke Ruske Federacije. od 14. novembra 2001. godine broj 3654. Navodi da je osposobljavanje po smanjenim ili ubrzanim obrazovnim programima srednjeg stručnog obrazovanja dozvoljeno za lica sa osnovnim stručnim obrazovanjem odgovarajućeg profila, srednjim stručnim ili višim stručnim obrazovanjem ili drugim dovoljnim nivoom prethodne osposobljenosti i / ili sposobnosti.

Pojam " kratak program" primjenjiv na takav obrazovni program SVE, koji se realizuje u skraćenom roku na osnovu postojećih obrazovnih rezultata savladanih na prethodnom nivou stručnog obrazovanja (VET). Ubrzani programi nazivaju se obrazovni programi za obuku specijalista sa srednjim stručnim obrazovanjem, koje učenik savladava ubrzanim (u poređenju sa standardnim terminima) tempom u skladu sa svojim prethodnim radnim iskustvom, obukom (uključujući i proizvodnju) i/ili na osnovu njegovih individualnih sposobnosti. Tako se skraćeni programi za individualne učenike mogu realizovati kao ubrzani (skraćeni ubrzani obrazovni program srednjeg stručnog obrazovanja).

Treba imati na umu da su za specijaliste srednjeg nivoa dodatne profesionalne funkcije, u skladu sa Nacionalnim okvirom kvalifikacija Ruske Federacije (u daljem tekstu NQF Ruske Federacije), funkcije organizacije i kontrole aktivnosti izvođača (timovi radnika, smjene), odnosno rukovodeće funkcije. Na petom stepenu kvalifikacije, koji odgovara specijalnosti SPO, profesionalnu delatnost specijaliste u smislu „Širina ovlašćenja i odgovornosti“ karakteriše visok stepen samostalnosti, postavljanja zadataka unutar jedinice, učešća u rukovođenju realizacijom. zadataka unutar jedinice, odgovornost za rezultat rada na nivou jedinice.

U prikazanom primjeru specijalnosti SPO 190631 „Održavanje i popravka motornih vozila“ (Prilog 2), u skladu sa ovim parametrima djelatnosti, dodatni predmet profesionalne djelatnosti („primarni radni kolektiv“) i vrsta profesionalne djelatnosti ( uvode se “organizacija aktivnosti tima izvođača”).

Prema ovakvim karakteristikama ovog nivoa kvalifikacije („Tehničar“), sledeće stručne kompetencije (u daljem tekstu PC) evidentiraju se kao planirani obrazovni rezultati u okviru OBEP SPO „Održavanje i popravka motornih vozila“ za drugu vrstu profesionalne djelatnosti:

PC 2.1. Planiranje i organizacija održavanja i popravke vozila.

PC 2.2. Pratiti i ocjenjivati ​​kvalitet rada izvođača.

PC 2.3. Organizovati bezbedno obavljanje poslova tokom održavanja i popravke vozila.

Osim toga, u okviru Federalnih državnih obrazovnih standarda za srednje stručno obrazovanje nove generacije, utvrđuju se zahtjevi za općim kompetencijama specijaliste srednjeg stepena, „nadovezujući se na“ opće kompetencije diplomca nevladinih obrazovnih programa. .

Za obuku specijalista sa srednjim stručnim obrazovanjem po skraćenim programima (sa skraćenim rokovima studiranja) izrađuje se glavni stručni obrazovni program SVE, uzimajući u obzir obrazovne rezultate dobijene kada studenti savladaju NVO OBEP. Mehanizam za izradu skraćenog OBEP SVE na bazi nevladinih organizacija srodnih struka i specijalnosti je osmišljavanje sadržaja OBEP SVE, uzimajući u obzir obrazovne rezultate koje su učenici postigli u prethodnoj fazi stručnog obrazovanja (NVE). . Primjer a komparativna analiza obrazovni rezultati iz srodne specijalnosti SVE i profesije NVO dati su u Prilogu 2.

Ukupan period studiranja za skraćene programe određuje se pojedinačno za svaku konkretnu specijalnost srednjeg stručnog obrazovanja. Generalno, sudeći po iskustvu iz prethodnih godina, za tehničke specijalnosti može se smanjiti za oko 1-1,5 godina u odnosu na uslove utvrđene Federalnim državnim obrazovnim standardima osnovnog nivoa za ove specijalnosti.

Prema mišljenju stručnjaka, faktor koji značajno otežava implementaciju ovog modela je to što diplomci NPO programa, po pravilu, nemaju priliku da počnu savladavati skraćeni SVE program odmah nakon završetka studija zbog upisa u ruski jezik. Oružane snage.

Glavne strukturne jedinice u okviru kojih se sadržaj obrazovanja redukuje („zbija“) zbog obrazovnih rezultata koje učenici savladavaju u okviru NVO OBOR su:

stručni moduli i opšte stručne discipline stručnog ciklusa OPOP SPO (uključujući stručni modul „Obavljanje poslova u jednoj ili više profesija nevladinih organizacija“);

određene vrste praksi itd.

Specifični parametri skraćenog OBOR-a SVE baziranog na NVO zavise od specijalnosti SVE i profesije NVO koja se integriše.

U uslovima nove generacije FŠOS-a, realizacija integrisanih programa po modelu „VET zasnovana na NPO-u“ biće moguća kada bude prva diploma učenika koji su savladali radničko zanimanje u skladu sa FSOS-om NPO-a. napravljeno. To je zbog činjenice da su diplomci CVE programa, koji su mogli savladati specijalnost srednjeg stručnog obrazovanja po skraćenoj shemi, obučavani u okviru državnih obrazovnih standarda prethodne generacije (GOS-2). Budući da potonji odgovaraju principu znanja-disciplinarnosti, a nova generacija Federalnih državnih obrazovnih standarda zasnovana je na modularno-kompetencijalnom pristupu, ova neusklađenost otežava metodičko „usklađivanje“ integriranog sadržaja stručnog obrazovanja.

2.2. Model paralelne integracije sadržaja osnovnog i srednjeg stručnog obrazovanja.

U okviru modela paralelne integracije, glavnim stručnim obrazovnim programom SVE studenti savladavaju istovremeno sa sticanjem radnog zanimanja. Po završetku razvoja OBEP SVE, maturanti dobijaju diplome o osnovnom i srednjem stručnom obrazovanju (i/ili uverenje o nivou kvalifikacije).

Strogo govoreći, samo u okviru ovog modela integrisanja sadržaja stručnog obrazovanja (ili integrisanja obrazovnih rezultata) ispravno je koristiti pojmove „integrisani program“, „integrisani kurikulum“. Koncept "programa integrisanog osnovnog stručnog obrazovanja" uveden je u metodološki promet i obrazovnu praksu Instruktivnim pismom Ministarstva obrazovanja i nauke Ruske Federacije od 28. aprila 2008. godine br. 03-568 "Preporuke za razvoj integrisani programi osnovnog i srednjeg stručnog obrazovanja koji obezbeđuju obuku visokokvalifikovanih radnika i radnika posebno složenih zanimanja." U skladu sa ovim dokumentom, integrisani osnovni stručni program osnovnog i srednjeg stručnog obrazovanja je OBEP SVE, u koji je kao obavezna komponenta uključen OBEP NVO srodne struke.

Dakle, integrisane programe obuke za specijaliste sa srednjim stručnim obrazovanjem studenti savladavaju prema integrisanoj (holističkoj) šemi zasnovanoj na jedinstvenom (integrisanom) nastavnom planu i programu. Istovremeno, svi učenici dobijaju, na propisan način, i specijalnost srednjeg stručnog obrazovanja i zvanje NVO.

Treba naglasiti da se uvođenjem Saveznih državnih obrazovnih standarda NPO/SVE nove generacije obuka za radnička zanimanja stavlja u legitiman modus u procesu savladavanja OBEP SVE. Ovo ne zahtijeva nikakvu dodatnu regulatornu podršku na federalnom nivou. Svi nastali organizacijski i metodološki problemi mogu se uspješno rješavati u okviru regulatorne dokumentacije regionalnog nivoa i nivoa obrazovne ustanove.

Postoje dvije mogućnosti za dobijanje radnog zanimanja od strane učenika koji se školuju po programima srednjeg stručnog obrazovanja.

Prva opcija. Ovladavanje radnom strukom (profesijama) I stepena kvalifikacije u okviru stručnog modula OPOP SPO „Obavljanje poslova u jednom ili više radnih zanimanja“.

Navedena vrsta profesionalne djelatnosti i profesionalne funkcije (kompetencije) koje je čine date su kao obrazovni rezultati u većini Federalnih državnih obrazovnih standarda u specijalnostima tehničkog stručnog obrazovanja. Međutim, u ovom slučaju ne govorimo o početnom stručnom obrazovanju, već o stručnom osposobljavanju. Profesije prvog stepena kvalifikacije predstavljene su u Sveruskom klasifikatoru zanimanja radnika, pozicija zaposlenih i kategorija plata (OK 016-94) i imaju petocifreni kod. Spisak takvih zanimanja dat je u aneksima Federalnog državnog obrazovnog standarda. Dakle, u navedenom primjeru Federalnog državnog obrazovnog standarda u specijalnosti SPO 190631 "Održavanje i popravka motornih vozila", profesije koje se preporučuju za savladavanje prvog stepena kvalifikacije su 11442 "Vozač automobila" i 18511 "Automehaničar".

Druga opcija. Ovladavanje profesijom NVO u okviru varijabilne komponente glavnih programa srednjeg stručnog obrazovanja.

Varijabilni dio OPOP SPO, koji je 30-40% vremena predviđenog za stručni ciklus, zajedničkom odlukom obrazovne ustanove i poslodavaca-kupaca kadrova, može se koristiti za razvoj učenika u jednom (više). ) zanimanja prvog stepena kvalifikacije (iz OK 016-94) i/ili profesije NVO (sa Liste zanimanja u osnovnom stručnom obrazovanju).

Budući da je Savezni državni obrazovni standard NPO u pogledu uslova za rezultate savladavanja OPOP-a usmjeren na dodjelu diplome kvalifikacije iznad prosječne kvalifikacije za ovu profesiju, intenzitet rada za sticanje stručnog obrazovanja na nivou stručne spreme NPO je prilično visok (posebno za tehničke profesije). U ovom slučaju, da bi se postigao cilj koji se razmatra, mogu se ostvariti sve rezerve BRI NVO-a.

Varijabilni dio je takva komponenta norme stručnog obrazovanja koja se formira u regijama (što omogućava da se uzmu u obzir tehničko-tehnološke karakteristike lokalnih tržišta rada) i o čijem sadržaju je postignut konsenzus između socijalnih partnera regionalnog sistema stručnog obrazovanja. Njegova glavna svrha je integracija diplomaca obrazovnih organizacija u regionu u njegovu privredu i društvo. U skladu sa zahtjevima Federalnog državnog obrazovnog standarda, njegova izrada (moguće u više verzija) je u nadležnosti obrazovnih institucija i ne zahtijeva odobrenje na saveznom nivou.

Uslovi za razvoj integrisanog BRI NVO-SPO moraju biti u skladu sa standardnim uslovima za razvoj regulisanim Federalnim državnim obrazovnim standardom. Istovremeno, rokovi za ovladavanje radničkim zanimanjima mogu se povećati zbog prenošenja pojedinačnih srednjih obrazovnih rezultata (znanja, vještina, praktičnog iskustva) sa OBEP SVE na nivo NVO.

Razlika između modela paralelne integracije i modela sekvencijalne integracije je u tome što shema implementacije integrisanog nastavnog plana i programa ne uključuje faze (prvo NPO, zatim softver otvorenog koda). Utvrđivanje pojedinačnih obrazovnih nivoa kao obaveznog elementa u izgradnji programa ovdje nije predviđeno. Istovremeno, ovom šemom za implementaciju integrisanog kurikuluma postoji i mogućnost prevremenog diplomiranja studenata na osnovu rezultata savladavanja CPE faze, ukoliko takvu odluku menadžmenta diktira regionalno tržište rada ili odgovara pojedincu. potrebe potrošača obrazovne usluge.

Nakon savladavanja odgovarajućih stručnih modula, studentu se može izdati uvjerenje o stečenom stepenu stručne spreme iz radničke struke. Regionalna obrazovna uprava, u procesu formiranja i izdavanja regionalnog državnog naloga za obuku kadrova, treba, uzimajući u obzir situaciju na tržištu rada, da navede kvantitativne i kvalitativne karakteristike zadatka upućenog obrazovnoj organizaciji.

Privremeno s Parametri (intenzitet rada) ovladavanja radničkim zanimanjima u okviru integrisanih SVE programa zavise od šeme koju koriste programeri OBEP-a za integraciju sadržaja obrazovanja i broja integrisanih profesija NVO. Izbor ovih karakteristika je odgovornost obrazovne organizacije, uzimajući u obzir kadrovske zahtjeve poslodavaca (u dogovoru sa preduzećima koja naručuju tehničko osoblje). Regulatorni zahtjevi Federalnog državnog obrazovnog standarda odnose se samo na obrazovne rezultate obaveznog dijela BEP-a (varijabilna komponenta BEP-a je osmišljena na osnovu dodatnih regionalno značajnih obrazovnih rezultata, formiranih zajedno sa poslodavcima regije i / ili korporativni klijenti osoblja), strukturu BEP-a (uključujući omjer obaveznih i varijabilnih dijelova) i uslove za njegovu implementaciju.

Prema mišljenju stručnjaka, sa stanovišta socijalnih garancija, model paralelne integracije NVO-SVE je manje „koristan“, jer studentima upisanim u SVE programe nije obezbeđena takva socijalna sigurnost kao za studente NVO institucija (stipendija, obroci, uniforme).

Određene poteškoće u osmišljavanju integrisanih CVE-SVE programa koji se realizuju na bazi osnovnog opšteg obrazovanja prouzrokovaće razlika u broju časova namenjenih za razvoj opšteobrazovnih disciplina za kurs potpune srednje škole (SVE - 1404 , NPO - 1656 sati).

FGAU Federalni zavod za razvoj obrazovanja formirao Pojašnjenja o implementaciji saveznog državnog obrazovnog standarda srednjeg (potpunog) općeg obrazovanja (profilna obuka) u okviru glavnih stručnih obrazovnih programa osnovnog stručnog ili srednjeg stručnog obrazovanja, formiranih na osnovu savezni državni obrazovni standard osnovnog stručnog i srednjeg stručnog obrazovanja. Ova pojašnjenja su izdata kao ažuriranje Aneksa dopisa Ministarstva obrazovanja i nauke Ruske Federacije od 20. oktobra 2010. br. 12-696 „O pojašnjenjima o formiranju nastavnog plana i programa OBOR-a za NVO i SPO ”.

Upotreba različitih šema za integraciju sadržaja obrazovanja i obrazovnih rezultata omogućava kombinovanje horizontalne i vertikalne integracije. U okviru OBOP SVE, u dogovoru sa poslodavcima, moguće je sticanje dodatne vrste stručne delatnosti i/ili stručnih kompetencija: na primer, sticanje dopunske radne struke tehničkog profila prema OK 016-94 (dodatni kvalifikacija) ili savladavanje specijalizacije u specijalnosti SVE.

Takođe je moguće fokusirati integrisani program NPO-SVE na direktnog potrošača obrazovne usluge – učenika (studenta). U tom slučaju, dizajn programa treba da sadrži izborne predmete, spiskove specijalizacija za formiranje individualnih obrazovnih putanja po izboru studenata i zajedno sa njima realizovane na osnovu individualnih nastavnih planova i programa. Nova generacija Federalnih državnih obrazovnih standarda navodi da su korisnici standarda učenici koji su odgovorni za efektivnu realizaciju svojih obrazovnih aktivnosti u savladavanju OBEP-a u datoj profesiji (specijalnosti).

Stepen učešća u razvoju OBOR-a od strane nevladinih organizacija / softvera otvorenog koda potrošača i kupaca osoblja fiksiran je u Federalnom državnom obrazovnom standardu, a također je reguliran posebnim normativni dokumenti. Konkretno, Savezni zakon od 1. decembra 2007. godine „O izmjenama i dopunama određenih zakonskih akata Ruske Federacije kako bi se udruženjima poslodavaca dalo pravo da učestvuju u razvoju i implementaciji državne politike u oblasti stručnog obrazovanja“ utvrđuje da poslodavci mogu učestvovati u formiranju obrazovnih programa i evaluaciji postignutih rezultata.

RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA TEHNOLOGIJE INTEGRATIVNOG PROJEKTA-EDUKACIJE ZA STUDENTE TEHNIČKIH SPECIJALNOSTI USTANOVA SVE

Prilikom podučavanja studenata na specijalnosti "Održavanje i popravka motornih vozila" prema tradicionalnoj shemi na Politehničkom koledžu u Magnitogorsku, suočili smo se s problemom nedostatka vještina studenata u izradi seminarskih radova i diplomskog dizajna, uprkos prilično visokom nivou kvalitete. performanse (60-70%). Istovremeno, zbog aktivnog uvođenja informacionih tehnologija u drumski saobraćaj, brze promene tehnološke i ugrađene opreme automobila, poslodavci su počeli da postavljaju dodatne zahteve za diplomce, i to: poznavanje informacionih tehnologija, sposobnost da samostalno projektuje tehnološke procese održavanja i popravke automobila, razvija potrebne uređaje itd. U procesu rješavanja ovih problema razvili smo tehnologiju za integraciju projektno učenje studenti tehničkih specijalnosti ustanova srednjeg stručnog obrazovanja. Ovaj problem nije široko razrađen u naučnoj i metodološkoj literaturi.

U razumijevanju i korištenju pojma pedagoške tehnologije i dalje postoje neslaganja, pa smo u našem istraživanju dali sljedeću definiciju:

Pedagoška tehnologija je tehnologija za osmišljavanje, organizovanje, izvođenje i praćenje obrazovanja, izgrađena uzimajući u obzir tehničke i ljudske resurse i njihovu interakciju u cilju skladnog, svestranog razvoja ličnosti učenika, obezbeđivanja i garantovanja postizanja predviđenog rezultata. osposobljavanje kompetentnog konkurentnog specijaliste - pouzdanog i profesionalno aktivnog u vanjskim uvjetima koji se stalno mijenjaju.

U našem istraživanju polazili smo od sljedeće strukture konceptualnog okvira pedagoške tehnologije [I]:

filozofske, posebno metodološke osnove tehnologije; 2) idejna ideja; 3) model pedagoškog sistema; 4) naučni koncept asimilacije društvenog iskustva;

primijenjeni obrazovni koncept; 6) osnovni faktori mentalnog razvoja osobe, metode vaspitanja koje se koriste.

Kao filozofsku osnovu tehnologije intorativno-projektnog učenja odabrali smo metodološki integrativni pristup koji omogućava: ovladavanje učenika holističkom, sistematskom vizijom slike svijeta i sveobuhvatan razvoj ličnosti (moralni, duhovni, intelektualni, estetski, fizičke) na osnovu razvoja ključnih profesionalnih kompetencija.

Smatramo da su za savremenu pedagošku tehnologiju važne i sljedeće ideje i pristupi problemima obrazovanja:

Humanizacija obrazovanja je sistem mjera usmjerenih na prioritetni razvoj opštekulturnih komponenti u sadržajima obrazovanja i nastavne tehnologije, usmjerenih na unapređenje ličnosti, koja zauzima centralno mjesto u strukturi društvenih odnosa.

Sukladnost s prirodom je objektivna pravilnost svih procesa i pojava, koja ispovijeda potrebu da se uzmu u obzir prirodne sklonosti osobe, oslanjaju se na njih, kao i jedinstvo osobe s prirodom, dosljednost i sklad njihove interakcije.

S druge strane, oslanjajući se na metod komplementarnosti u pedagogiji, koji je razvio G.G. šipak:

Odabir sadržaja akademske discipline koji odgovara državnom obrazovnom standardu (zasnovan na ideološkom i konceptualnom pristupu; ideja je, prije svega, način djelovanja, praktična (konstruktivna) ideja).

Pristup predmetu istraživanja i problemu kao sistemu.

Razotkrivanje suštine, odabir i opis znakova, karakteristika kako sistema (predmeta proučavanja) u cjelini tako i svih njegovih dijelova na svakom nivou metodologije (konceptualnosti).

Pronalaženje i formulisanje zakonitosti, principa, uslova za funkcionisanje sistema u celini i svih njegovih delova na svim nivoima metodologije.

Metodološka utemeljenost ciljeva.

Danas je važno formiranje profesionalne kompetencije koja uključuje elemente kao što su profesionalno značajne osobine ličnosti, znanja, vještine i sposobnosti. Struktura stručne kompetencije razmatra se u radu Yu.V. Lymareva. Uključuje četiri glavne komponente: motivacionu (psihološku). konceptualni i sadržajni, aktivnosti (tehnološki), obavezni pedagoški (refleksivni i)

Rice. 2. Šema organizacije integrativno-projektnog učenja

Dakle, metodološka osnova tehnologije integrativno-projektnog učenja (slika 2) određuje sljedeći algoritam za izvođenje lekcije:

Učenik, zajedno sa nastavnikom, samostalno bira za sebe bitnu osobinu ličnosti, koja se na ovom času može razvijati u skladu sa određenim obrazovnim i razvojnim ciljem. Na osnovu izvršenog izbora određuje se način aktivnosti na času, koji se može realizovati u tri glavna područja: 1) individualni rad učenika; 2) samostalan rad u projektnim grupama; 3) rad u malim grupama uz pomoć objašnjenja nastavnika.

U skladu sa specifičnim vaspitnim ciljem časa vrši se odabir pojmova za realizaciju cilja.

Nakon operativne kontrole pojmova odabranih od strane učenika, u slučaju negativnog rezultata, može se prilagoditi način aktivnosti po izboru učenika.

Na osnovu principa ideološkog i konceptualnog pristupa, vrši se matrična analiza pojmova.

Sprovodi se operativna kontrola ili samokontrola i na osnovu analize grešaka koriguje se ili slika i način delovanja, ili samo matrica analize koncepta.

Rice. 3. Strukturno-funkcionalni dijagram implementacije tehnologije integrativno-projektnog učenja

Uz korištenje varijabilnih metoda povezanih s ovom tehnologijom, vrši se projektovanje procesa postizanja postavljenih ciljeva, modelira se rezultirajući proces, provodi samoanaliza ili refleksija kako u smislu znanja, vještina i sposobnosti, tako i po modelu specijaliste.

U zaključku, nastavnik kontroliše i sumira dobijene rezultate, prikazuje konačne ocene za čas za svakog učenika“ i formuliše i pyci problem sledećeg časa za samostalan rad kod kuće.

Strukturno-funkcionalni model tehnologije integrativno-projektnog učenja prikazan je na Sl.3.

predstavljanje bilo kojeg objekta ili fenomena okolnog svijeta u obliku sistema i detaljno razmatranje ovog sistema (uzimajući u obzir predmetne, funkcionalne i historijske aspekte).

utvrđivanje "potrebe" i "sposobnosti" proučavanog tehničkog sistema (TS) tokom njegovog funkcionisanja radi zadovoljenja neke društvene potrebe;

utvrđivanje korisnosti tehničkog sistema za zadovoljenje potreba društva, odnosno svrhe sistema;

procjena fizičke efikasnosti korištenja prostora, vremena, mase, energije i informacija od strane sistema;

procjena društveno-tehničke efikasnosti tehničkog sistema kao omjera korisnih rezultata i troškova;

analiza povećanja sposobnosti tehničkog sistema da zadovolji potrebe supersistema kroz sledeće sistemske promene na nivou eksternog funkcionisanja;

kvantitativni rast korisnih "sposobnosti" vozila;

sticanje novih korisnih "sposobnosti"; transformacija beskorisnih "sposobnosti" TS-a u korisne;

Pravni aspekti metodologije implementacije tehnologije i praćenje integrativnog učenja zasnovanog na projektima su sažeti u nastavku.

uklanjanje štetnih "sposobnosti" do njihove transformacije u korisne;

povećanje omjera korisnog izlaza i inputa, odnosno povećanje efikasnosti vozila;

Tabela 1. 10) izrada akcionog programa za

Metodologija implementacije tehnologije integrativno-projektnog učenja za povećanje sposobnosti tehničkog sistema

Pedagoški uslovi

Prilazi

Principi

Sredstva implementacije

Implementacija unutarpredmetnih i međupredmetnih komunikacija za formiranje integrativnih tehničkih koncepata i stručnih kompetencija

Sistem, posebno.

ideološki

konceptualni

Integritet i komplementarnost

Vježbe i zadaci refleksivnog plana

£.

L.

G-

Uvođenje kategorije -kompetencija i -specijalistički model-

Sistemski

kompetentno

stny :

lični-

ornentnrova

ny

Individualizacija i humanizacija

Model

specijalista

Uvođenje strukturnih

funkcionalni model tehnologije integrisanog i projektnog učenja

Dizajn i aktivnost

th

Scijentizam

Algoritam, shema, model procesa koji se proučava

TRIZ metode

Prirodni konformitet i kultura

dosljednost, komplementarnost.

konzistentnost

Šema obrazovnog procesa, planiranje nastave

Implementacija sistema kontrole kvaliteta obrazovnog procesa

Sistem-

proces

Sistematizacija i harmonizacija

Softver za praćenje obrazovnog procesa


Pređimo na opisivanje metoda i oblika rada nastavnika u implementaciji ove tehnologije. Zahtjevi za djelovanje nastavnika u procesu stručnog usavršavanja su sljedeći:

jasna izjava o svrsi stručne obuke i prekvalifikacije;

isticanje svrhe projektnih aktivnosti za realizaciju kursnog i diplomskog projekta;

razvoj početnog koncepta za realizaciju ciljeva;

predmeti uz korištenje informatičke tehnologije;

razvoj skupa dijagnostičkih mjera za analizu dobijenih rezultata;

sprovođenje seta korektivnih mjera u toku realizacije programa obuke.

Nastavnik treba da stvori sve uslove da učenici shvate praktičan značaj ključnih kompetencija za uspješnu adaptaciju na tržištu rada, aktivnu profesionalnu aktivnost i pokažu lični interes za njihov razvoj. Studenti moraju steći vještine samoprocjene, objektivne procjene svoje spremnosti za inicijativu i kreativno ispunjavanje potrebnih profesionalnih funkcija (dužnosti), kao i vještine profesionalnog samoobrazovanja i samousavršavanja.

Treba napomenuti da se obrazovna tehnologija može uspješno implementirati samo u uslovima integralnog razvoja cjelokupnog pedagoškog sistema obrazovne ustanove. Konkretno, organizacija obrazovnog procesa može se, po našem mišljenju, zasnivati ​​na 2 glavna sistema: opštem sistemu operativne (interne tehničke škole) kontrole kvaliteta obrazovnog procesa i informacionom obrazovnom okruženju. Danas postoji mnogo različitih pristupa definisanju i funkcionisanju pedagoškog sistema.

U okviru studije razjasnili smo pojam profesionalnog pedagoškog sistema, to je pedagoški sistem, koji predstavlja skup


Interdisciplinarna integracija u softveru otvorenog koda. Iz radnog iskustva.

Kul Tatyana Nikolaevna, učiteljica GAPOU IO "ZAPT"

U sadašnjim uslovima sadašnjeg tržišta rada postoji hitna potreba za ovakvim sistemom za obuku stručnjaka orijentisanih na praksu koji bi mogao brzo i adekvatno da odgovori na brze promene koje nastaju prilikom stvaranja novih vrsta industrija i tehnologija. Postoji akutni nedostatak radnika u novim profesijama, kao i specijalista sa ažuriranim znanjima i vještinama u okviru postojećih zanimanja. Kako se kompleksnost proizvodnih procesa povećava, tako raste i nivo potražnje poslodavaca za kvalifikacijama njihovih potencijalnih radnika.

Relevantnost ovog pitanja leži u činjenici da su modernoj proizvodnji potrebni takvi stručnjaci srednjeg nivoa koji mogu široko i svjesno koristiti znanje stečeno u obrazovnim institucijama u svojim profesionalnim aktivnostima. Jedan od načina da se obrazuju mladi stručnjaci srednjeg nivoa je sistem srednjeg stručnog obrazovanja. Zadatak srednje stručne škole je osposobljavanje specijalista opšteg smera koji poseduju profesionalnu mobilnost, veštine za brzo prilagođavanje uslovima stalnog ažuriranja proizvodnje, metode upravljanja, zamenljivost i kvalitet, tehnologiju i unapređenje organizacije rada.

Značajno mjesto u razvoju društva ima obrazovni sistem, uključujući i sistem srednjeg stručnog obrazovanja. Moderna proizvodnja zahtijeva visok nivo stručnog i pedagoškog znanja tehničkog osoblja. Obuka takvih specijalista je moguća samo ako se, prvo, formiranje ličnosti učenika odvija u okviru modela obrazovanja i vaspitanja koji odražava stvarnost; drugo, ovaj model će se, kako se razvija, približavati stvarnosti i na kraju prelaziti u nju. To od nastavnika zahtijeva promjenu stava prema nauci, savladavanje savremene teorije učenja i formiranje novog tipa pedagoškog mišljenja. Sve ovo je neophodan uslov za intenziviranje obrazovnog procesa u stručnom obrazovanju.

S tim u vezi, od posebnog je značaja problem organskog spoja specijalnog tehničkog i opšteg obrazovanja, zbog čega je relevantno postaviti zadatak proučavanja mogućnosti racionalne izgradnje obrazovnog procesa u srednjoj stručnoj školi na bazi interdisciplinarne integracije. .

Izučavanje hemije u sistemu osnovnog i srednjeg stručnog obrazovanja ima svoje specifičnosti, koje se sastoje u potrebi kombinovanja opšteobrazovnih funkcija obrazovanja sa formiranjem stručnih znanja i veština.

Nastava hemije u stručnoj školi usko je povezana sa predmetima stručnog ciklusa i radnim iskustvom učenika, stoga treba da se odvija na način da, savladavši teorijsko gradivo teme, učenici shvate njenu povezanost sa časovima stručnog ciklusa.

Znanja koja studenti stiču moraju biti potkrijepljena specifičnim sadržajem budućih aktivnosti radnika. Stoga nastavnik hemije uspostavlja interdisciplinarne veze između hemije i stručnih predmeta, čime učenike uvjerava da su znanja stečena na nastavi hemije direktno vezana za izabrano zanimanje i da ih treba koristiti u svojim proizvodnim aktivnostima.

Rad na implementaciji interdisciplinarnih veza treba da se odvija ne od slučaja do slučaja, već sistematski, svrsishodno. Zahvaljujući svrsishodnosti nastave hemije kod učenika se razvija postojano interesovanje za ovaj predmet, koji je usko vezan za zanimanje koje stiču, povećava se svest o savladavanju nastavnog gradiva, a samim tim i kvalitet znanja. Prezentacija materijala iz hemije treba da bude na dovoljno visokom naučnom nivou i da ima profesionalnu orijentaciju. Studentima je potrebno pokazati ulogu i mjesto ove nauke u tehnici i tehnologiji određene proizvodnje, perspektive njenog razvoja na osnovu najnovijih dostignuća određene grane nauke.

Tehnike implementacije interdisciplinarnih veza opisane u metodološkoj literaturi mogu se podijeliti u tri grupe:

1. Informativni.

2. Instrukcijski.

3. Ohrabrenje.

Nastavnik u učionici, postavljanjem kognitivnih i problematičnih pitanja, te zadavanjem istih zadataka, podstiče učenike da zapamte i uključe nastavni materijal srodnih predmeta.

Interdisciplinarna komunikacija se odvija korištenjem zadataka različitih vrsta:

Obavljanje laboratorijskih ili praktičnih radova;

Pripremanje od strane studenata izvještaja, eseja, poruka, prezentacija, knjižica, filmova itd.;

Izrada sažetka;

Traži dodatni materijal iz enciklopedija, interneta;

Izvođenje formula;

Izrada tablica, dijagrama, grafikona;

Rješavanje problema;

Rad na karticama, testiranje itd.

Oblici njihove implementacije su različiti, zajedno sa lekcijom, to mogu biti konferencije, tematske večeri, kvizovi, KVN itd.

Predložene kartice zadataka s profesionalnom orijentacijom, koje odražavaju specifičnosti određene profesije, omogućuju vam da produbite i proširite stručno znanje učenika.

Kartice sa zadacima sa profesionalnom orijentacijom.

Zvanje "Traktorista poljoprivredne proizvodnje"

KARTICA #1

Koja je svrha baterija? Koje supstance se nalaze u baterijama?

KARTICA #3

Navedite četiri metala koji se koriste u proizvodnji automobila. Koja operativna svojstva ovih metala određuju njihovu upotrebu?

KARTICA #4

Legirani čelici su legure željeza sa sadržajem ugljika od 0,2-2% i dodatkom drugih elemenata (obično obojenih metala). Prema prirodi primene, legirani čelici se dele u tri grupe: 1) konstrukcijski; 2) instrumentalni; 3) sa posebnim svojstvima (nerđajući čelici otporni na kiseline i toplotu). Navedite primjere upotrebe takvih čelika.

Od kojeg materijala - livenog gvožđa ili čelika - su napravljeni sledeći proizvodi:

a) zamajci i ležajevi mašina i jedinica;

b) radilice motora;

c) armature za peći;

d) glodala u alatnim mašinama;
e) metalne konstrukcije otporne na niske temperature (u uslovima krajnjeg sjevera);
e) dijelovi koji su više puta izloženi zatezanju ili kompresiji (opruge, šine).

KARTICA #5

1. Šta su pesticidi? Kako se koriste u poljoprivredi?

2. Azot, fosfor i kalijum su elementi plodnosti u poljoprivredi. Napišite hemijske formule jedinjenja: a) koja sadrže po jedan nutrijent; b) sa dva od ova tri elementa; c) sa atomima dušika u različitim oksidacijskim stanjima (–3 i +5).

Zanimanje "Kuvar, poslastičar"

KARTICA #1

Adhezija koloidnih čestica i njihovo taloženje u otopini naziva se koagulacija. Može li se to nazvati koagulacijom:

a) stvaranje želea (želea);

b) očvršćavanje u želeu od soka crvene ribizle;

c) zgrušavanje bjelanjka tokom kuvanja?

Koje slične primjere možete navesti?

KARTICA #2

  Zašto se glicerin može koristiti kao aditiv u konditorskim kremama?

  Šta objašnjava pojavu oštrog mirisa dima od spaljenih masti?

KARTICA #3

  Zašto maslinovo ulje traje duže od suncokretovog?

  Šta objašnjava specifičan riblji miris?

KARTICA #4

  Zašto sirovi oguljeni krompir potamni?

  Zašto se tokom oksidacije masti oslobađa više energije nego oksidacije škroba?

KARTICA #4

  Koje se supstance koriste kao hemijski konzervansi?

  Zašto nam je potreban mononatrijum glutamat?

KARTICA #5

Riješite zagonetke na temu "Hemija i hrana"

  Supstanca koja daje ribama karakterističan miris

  Supstanca oštrog mirisa, nastala kada se masti sagorevaju.

KARTICA #6

   Od čega se dobija medicinska mast koja sadrži vitamine A i B?

   Zašto osoba jede škrob, ali ne i drvo koje sadrži celulozu?

KARTICA #7

  Zašto se industrijski alkohol dobijen iz celuloze ne može koristiti kao hrana?

  Koji estar ima miris ananasa?

  Zašto se masti propadaju tokom skladištenja?

KARTICA #8

  Zašto ima mnogo rupa u hlebu?

  Zašto se masa proizvoda povećava prilikom kuhanja žitarica i tjestenine?

KARTICA #9

  Zašto dolazi do smanjenja mase proizvoda tokom termičke obrade mesa i ribe?

  Koji je razlog za stvaranje pjene na površini mesnih juha?

KARTICA #10

  Zašto marinirati meso za roštilj?

  Zašto se masti široko koriste u kulinarstvu?

  Zašto se pri dugom žvaku crnog kruha u ustima pojavljuje slatkast izgled?
  ukus?

Kartica 1

gvožđe oksid (III) koristi se u prehrambenoj industriji kao žuta boja - supstanca koja pojačava i vraća boju proizvoda.

Kartica 2

sumporov oksid (IV) koristi se u prehrambenoj industriji kao konzervans - supstanca koja produžava rok trajanja proizvoda, štiteći ih od kvarenja uzrokovanog mikroorganizmima.

ZADATAK 1. Odredi od kojih atoma se ova supstanca sastoji.

ZADATAK 2. Odrediti valencije atoma elemenata u jedinjenju.

ZADATAK 3. Napravite strukturnu formulu supstance.

ZADATAK 4. Izračunajte relativnu molarnu masu supstance.

ZADATAK 5. Izračunajte molarnu masu supstance.

ZADATAK 6. Izračunajte masene udjele elemenata u jedinjenju.

Kartica 3

Ugljen monoksid(IV) koristi se u prehrambenoj industriji kao alkalizirajuće sredstvo.

ZADATAK 1. Odredi od kojih atoma se ova supstanca sastoji.

ZADATAK 2. Odrediti valencije atoma elemenata u jedinjenju.

ZADATAK 3. Napravite strukturnu formulu supstance.

ZADATAK 4. Izračunajte relativnu molarnu masu supstance.

ZADATAK 5. Izračunajte molarnu masu supstance.

ZADATAK 6. Izračunajte masene udjele elemenata u jedinjenju.

Kartica 4

Titanov oksid se koristi u prehrambenoj industriji kao bijela boja.

ZADATAK 1. Odredi od kojih atoma se ova supstanca sastoji.

ZADATAK 2. Odrediti valencije atoma elemenata u jedinjenju.

ZADATAK 3. Napravite strukturnu formulu supstance.

ZADATAK 4. Izračunajte relativnu molarnu masu supstance.

ZADATAK 5. Izračunajte molarnu masu supstance.

ZADATAK 6. Izračunajte masene udjele elemenata u jedinjenju.

Kartica 5

Sumpor dioksid se koristi u prehrambenoj industriji u proizvodnji suhih pire krompira kako bi se zaštitio od posmeđivanja.

ZADATAK 1. Odredi od kojih atoma se ova supstanca sastoji.

ZADATAK 2. Odrediti valencije atoma elemenata u jedinjenju.

ZADATAK 3. Napravite strukturnu formulu supstance.

ZADATAK 4. Izračunajte relativnu molarnu masu supstance.

ZADATAK 5. Izračunajte molarnu masu supstance.

ZADATAK 6. Izračunajte masene udjele elemenata u jedinjenju.

Kartica 6

Magnezijum oksid se koristi u prehrambenoj industriji kao sredstvo protiv zgrušavanja (tj. za smanjenje sklonosti čestica hrane da se lepe).

ZADATAK 1. Odredi od kojih atoma se ova supstanca sastoji.

ZADATAK 2. Odrediti valencije atoma elemenata u jedinjenju.

ZADATAK 3. Napravite strukturnu formulu supstance.

ZADATAK 4. Izračunajte relativnu molarnu masu supstance.

ZADATAK 5. Izračunajte molarnu masu supstance.

ZADATAK 6. Izračunajte masene udjele elemenata u jedinjenju.

Kartica 7

Sumpor oksid (IV) koristi se u prehrambenoj industriji kao sredstvo za izbjeljivanje koje sprječava porumenilo rezano voće i povrće (koristi se u proizvodnji džemova, želea, marmelade, džemova od voća i povrća)

ZADATAK 1. Odredi od kojih atoma se ova supstanca sastoji.

ZADATAK 2. Odrediti valencije atoma elemenata u jedinjenju.

ZADATAK 3. Napravite strukturnu formulu supstance.

ZADATAK 4. Izračunajte relativnu molarnu masu supstance.

ZADATAK 5. Izračunajte molarnu masu supstance.

ZADATAK 6. Izračunajte masene udjele elemenata u jedinjenju.

Kartica 8

Silicijum oksid se dodaje začinima kao supstanca koja sprečava zgrušavanje i zgrudavanje. ZADATAK 1. Odredi od kojih atoma se ova supstanca sastoji.

ZADATAK 2. Odrediti valencije atoma elemenata u jedinjenju.

ZADATAK 3. Napravite strukturnu formulu supstance.

ZADATAK 4. Izračunajte relativnu molarnu masu supstance.

ZADATAK 5. Izračunajte molarnu masu supstance.

ZADATAK 6. Izračunajte masene udjele elemenata u jedinjenju.

Kartica 9

Fosforov oksid (V)) koristi se u prehrambenoj industriji kao sredstvo za zadržavanje vode.

ZADATAK 1. Odredi od kojih atoma se ova supstanca sastoji.

ZADATAK 2. Odrediti valencije atoma elemenata u jedinjenju.

ZADATAK 3. Napravite strukturnu formulu supstance.

ZADATAK 4. Izračunajte relativnu molarnu masu supstance.

ZADATAK 5. Izračunajte molarnu masu supstance.

ZADATAK 6. Izračunajte masene udjele elemenata u jedinjenju.

Kartica 10

Kalcijum oksid se koristi u prehrambenoj industriji kao tvar koja poboljšava svojstva pečenja i boju brašna.

ZADATAK 1. Odredi od kojih atoma se ova supstanca sastoji.

ZADATAK 2. Odrediti valencije atoma elemenata u jedinjenju.

ZADATAK 3. Napravite strukturnu formulu supstance.

ZADATAK 4. Izračunajte relativnu molarnu masu supstance.

ZADATAK 5. Izračunajte molarnu masu supstance.

ZADATAK 6. Izračunajte masene udjele elemenata u jedinjenju.

Zanimanje "Prodavac, kontrolor-blagajnik"

Kartica 1

Sol dušične kiseline - natrijev nitrit - koristi se pri soljenju mesnih proizvoda kako bi im dala prirodnu boju.

Zadatak 1. Dešifrirajte šifre aditiva – neorganskih materija, koristeći tabelu „Šifre aditiva za hranu prema klasifikaciji E“.

Zadatak 3. Opišite kiselinu prema bazičnosti i sadržaju kiseonika.

Kartica 2

Dovršite zadatke za dodatke ishrani u vašoj kartici.

Za podešavanje pH u mliječnim proizvodima, topljeni sirevi dodaju fosfornu kiselinu.

Zadatak 1. Dešifrirajte šifre aditiva – neorganskih materija, koristeći tabelu „Šifre aditiva za hranu prema klasifikaciji E“.

Zadatak 2. Analizirajte ih sa stanovišta štete po ljudski organizam, koristeći tabelu „Klasifikacija aditiva u hrani u zavisnosti od uticaja na ljudski organizam“.

Zadatak 3 . Opišite kiselinu prema bazičnosti i sadržaju kiseonika.

Profesija "Gospodarica imanja"

Kartica 1.

Uz nedostatak ovog elementa, rast biljaka se zaustavlja, sazrijevanje plodova se odlaže. Elektronska formula atoma datog elementa 1 s 2 2 s 2 2 str 6 3 s 2 3 str 3 .

Kartica 2

Tradicionalno, ljubičasti cvetovi trave sna na južnom Uralu imaju Bijela boja- utiče na visok sadržaj nekog elementa u zemljištu. Po sadržaju ovog elementa može se odrediti spol osobe: u kosi žena, njegov sadržaj je red veličine veći. Elektronska formula atoma datog elementa 1 s 2 2 s 2 2 str 6 3 s 2 3 str 6 4 s 2 3 d 8 .

Imenujte element. Odrediti: a) najveću valenciju atoma elementa; b) najniži stepen oksidacije atoma elementa; c) najviši stepen oksidacije atoma elementa;

Kartica #1

Sredinom marta, tj. mjesec dana prije sjetve počinju pripremati sjeme krastavaca. Suspendirani su za grijanje preko baterije centralnog grijanja. Zatim se stavi na 10 minuta u rastvor kuhinjske soli - NaCI sa masenim udjelom od 0,05, odnosno 5%. Za sjetvu se odabiru samo potopljeno sjeme, a plutajuće se baca. Usput, tretman otopinom soli pomaže ne samo u odabiru punopravnih sjemenki, već i uklanja patogene s njihove površine. Pripremite 100 g ovog rastvora.

Kartica #2

Kako pripremiti sjemenski materijal?

Luk se takođe zagreva preko baterije dve nedelje pre sadnje, a zatim se natapa jedan dan u rastvoru natrijum hlorida (NaCI) masenog udela od 0,01 ili 1%. Nakon toga se odabire zdravi luk, ispere u otopini kalijum permanganata i sadi. Pripremite 80 g ovog rastvora soli.

Kartica #3

Za ishranu kupusa koristi se rastvor kalijum hlorida sa masenim udjelom od 0,04 ili 4%. Pripremite 150 g ovog rastvora.

Kartica broj 4

Kako pomoći biljkama tokom perioda rasta?

Za prihranu sobne biljke koristite otopinu kalijevog sulfata s masenim udjelom od 0,02 ili 2% vodenu otopinu ove tvari. Pripremite 60 g ovog rastvora.

Postoji takav način skladištenja jabuka: prije polaganja za zimnicu, one se potapaju na nekoliko sekundi u otopinu kalcijum hlorida (SaSI 2) masenog udjela od 0,002 ili 0,2%. Pripremite 70 g ovog rastvora soli.

Radi boljeg očuvanja repe prska se rastvorom barijum hlorida (BaCl 2) masenog udela 0,04, odnosno 4%. Pripremite 50 g ovog rastvora.Svidio vam se članak? Podijeli sa prijateljima!