Дотуур байрны өрөөнд угаалтуур суурилуулах. Дотуур байрны шүршүүрт хэрхэн амьдрах вэ

Дотуур байрны өрөөнд угаалтуур суурилуулах. Дотуур байрны шүршүүрт хэрхэн амьдрах вэ

Төхөөрөмж, тоног төхөөрөмжийн ариун цэврийн дүрэм
ажилчид, оюутнуудад зориулсан дотуур байрны засвар үйлчилгээ,
дунд тусгай ангийн оюутнууд боловсролын байгууллагууд
болон мэргэжлийн сургуулиуд

SanPiN дугаар 42-121-4719-88

1. Ерөнхий заалт

1.1. Эдгээр дүрмүүд нь тухайн газрын харьяалал харгалзахгүйгээр зураг төсөл боловсруулж байгаа, баригдаж байгаа, сэргээн засварлаж байгаа болон одоо байгаа дотуур байранд хамаарна.

1.2. Эдгээр дүрмийг хэрэгжүүлэх үүрэг хариуцлагыг дотуур байрны захиргаа, түүнчлэн дотуур байрыг хариуцсан аж ахуйн нэгж, байгууллага, байгууллага хариуцна.

1.3. Гүйцэтгэлийн хяналт ариун цэврийн дүрэм журамхарьяа эрүүл ахуйн үйлчилгээ бүхий яам, газрын аж ахуйн нэгж, байгууллага, байгууллагуудын дотуур байранд энэ үйлчилгээний байгууллага, байгууллагад хуваарилагдана.

1.4. Барилга угсралтын ажил дууссан, сэргээн засварласан дотуур байрыг ашиглалтад оруулах, түүнчлэн их засварын дараа дотуур байрыг суурьшуулахыг зөвхөн ариун цэврийн болон эпидемиологийн албаны зөвшөөрөлтэйгээр зөвшөөрнө.

1.5. Зочид буудлын оршин суугчдын бүртгэл, бүртгэлийг харгалзан үздэг ариун цэврийн стандартдотуур байрны ариун цэврийн паспортыг заавал хийлгэсэн дотуур байранд амьдардаг нэг хүнд ногдох орон сууцны талбай.

1.6. Дотуур байранд нүүж буй хүмүүс эрүүл ахуйн эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай.

1.7. Ганц бие хүмүүст зориулсан дотуур байранд амьдардаг гэр бүлийг зөвшөөрдөггүй. Залуу гэр бүлүүдэд эдгээр дүрмүүдэд заасан шаардлагыг харгалзан гэр бүлийн залуучуудад зориулсан тусгайлан барьсан эсвэл хамгийн их тохирсон дотуур байрны байраар хангана.

Ариун цэврийн болон эпидемиологийн албаны нутаг дэвсгэрийн байгууллага, байгууллагуудтай тохиролцсоны дагуу залуу гэр бүлд амьдрах тусгаарлагдсан орц, хэсэгтэй бол гэр бүлийн залуучуудад зориулсан дотуур байрыг ганц бие хүмүүсийн дотуур байрны барилгад байрлуулахыг зөвшөөрнө.

1.8. Гэр бүлийн зориулалттай орон сууцны секц төлөвлөлт бүхий орон сууцны барилгыг зөвхөн эдгээр дүрмийн дагуу дахин төлөвлөж, тоноглосон тохиолдолд дотуур байр болгон ашиглахыг зөвшөөрнө.

2. Дотуур байрны талбай, нутаг дэвсгэрт тавигдах шаардлага

2.1. Дотуур байрыг байрлуулах газрыг сонгохдоо орон сууцны улирлын төлөвлөлтийн төсөл, суурингийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу нутаг дэвсгэрийн ариун цэврийн болон эпидемиологийн албаны оролцоотойгоор явуулна. Шаардлагатай тохиолдолд дотуур байрны барилгыг оновчтой байршуулах инженерийн, техникийн болон бусад арга хэмжээг (хуучин барилгыг буулгах, тэгшлэх, дүүргэх, угаах, ус зайлуулах гэх мэт) хийх шаардлагатай.

2.2. Дотуур байранд амьдардаг нэг хүнд ногдох газрын талбайг дагуу авна.

2.3. Дотуур байрны нутаг дэвсгэр нь ногоон байгууламж, авто зам, явган хүний ​​замыг хайлмал, борооны усыг зайлуулж услах инженер техникийн хэрэгслээр хангагдсан, ногоон байгууламжтай, тохижилттой, цахилгаан гэрэлтүүлэгтэй байх ёстой. Машины болон явган хүний ​​замыг хатуу хучилттай болгох ёстой.

2.4. Дотуур байрны нутаг дэвсгэрийн функциональ бүсчлэл нь физик хүчин зүйл (дуу чимээ, дулаалга, цахилгаан соронзон орон, цаг уурын хүчин зүйл гэх мэт) болон химийн бодисын эрүүл ахуйн стандартад нийцсэн байх ёстой.

2.5. Тухайн нутаг дэвсгэрт амралт, спорт, гэр ахуйн үйл ажиллагаа явуулах газруудыг хуваарилж, тоноглосон байх ёстой. Гэр бүлийн залуучуудын дотуур байранд хүүхдийн тусгаарлагдсан тоглоомын талбайг хуваарилж, тохижуулах хэрэгтэй.

2.6. Дотуур байрны нутаг дэвсгэрийг ЗХУ-ын Эрүүл мэндийн яамнаас баталсан хүн ам суурьшсан нутаг дэвсгэрийн ариун цэврийн байгууламжийн дүрмийн дагуу хадгалах, тоосжилт үүсэхээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд системтэйгээр цэвэрлэж, усалж, шаардлагатай бол мөстэй тэмцэх шаардлагатай.

2.7. Хогийн сав суурилуулахын тулд бетон эсвэл асфальт хучилттай тусгай талбайг тоноглож, периметрийн дагуу хашлага, ногоон байгууламжаар (бут сөөг) хязгаарлаж, тээврийн хэрэгсэлд тохиромжтой замтай байх ёстой. Хогийн савнаас дотуур байрны барилга, хүүхдийн тоглоомын талбай, амралт, спортын газар хүртэлх зай 20 метрээс багагүй байх ёстой. Хогийн савны төрөл, тоог тухайн нутаг дэвсгэрт ариун цэврийн болон халдвар судлалын албатай тохиролцсон хог, ахуйн хог хаягдлыг зайлуулах аргаас хамааран тогтоодог. Хэрэв дотуур байрны байранд шаардлагатай тооны хог цуглуулагчийг суурилуулсан хогны камер байгаа бол сүүлийнх нь тусгай тавцан зохион байгуулах шаардлагагүй болно.

Анхаарна уу.Хог цуглуулах камерыг тээвэрлэх, бага оврын механикжуулалт хийхэд тохиромжтой гарцтай байх ёстой. Барилгад халуун ус байгаа бол тасалгаанд халуун, хүйтэн усны цорго суурилуулах шаардлагатай. Хог цуглуулах камер болон хогийн савны их бие нь хогийн савны их биеээр дамжин байгалийн яндангийн агааржуулалтаар хангагдсан байх ёстой.

3. Архитектур төлөвлөлтөд тавигдах шаардлага ба
барилга байгууламжийн бүтээмжтэй шийдэл

3.1. Дотуур байр барихдаа бүс нутгийн болон орон нутгийн байгалийн нийгэм, эдийн засгийн үндэсний онцлогийг харгалзан байгаль, цаг уурын нөхцөлд тохирсон стандарт эсвэл бие даасан төслүүдийг ашиглах ёстой.

3.2. Шинээр төлөвлөгдсөн, баригдсан, сэргээн засварлагдсан бүх дотуур байр нь хүйтэн, халуун ус, ариутгах татуурга, төвлөрсөн халаалт, хогийн суваг, цахилгаан шат болон бусад шаардлагатай инженерийн шугам сүлжээтэй байх ёстой.

50 хүртэлх хүний ​​багтаамжтай дотуур байранд ариутгах татуурга байхгүй тохиолдолд нүх сүвтэй, нүхтэй шүүгээ бүхий хашааны бие засах газар суурилуулахыг зөвшөөрнө.

5-аас дээш давхарт цахилгаан шат, 3-аас дээш давхарт хогийн савтай.

3.3. Дотуур байр, суурьшлын зориулалтаар подвал, зоорийн давхарт байрлах байр, түүнчлэн байгалийн гэрэлтүүлэг, төвлөрсөн халаалт, усан хангамжгүй,

3.4. Дотуур байр, зочны өрөө, соёл, олон нийтийн байгууламж, нийтийн үйлчилгээний өрөөгөөр хангаж, хуваарилах ёстой. Байшингийн бүтэц, талбай нь өгөгдсөн стандартад нийцсэн байх ёстой.

3.5. Дотуур байрны зочны өрөөг бүлэглэсэн байх ёстой (гэхдээ коридорын системтэй блокт 10-аас илүүгүй зочны өрөө, орон сууцны системтэй 3-аас илүүгүй өрөө). Блок бүр нь гал тогоо, ариун цэврийн өрөө (угаалгын өрөө, бие засах газар), түүнчлэн ажлын болон амралтын өрөө, шүршүүртэй байх ёстой (сүүлийн байр нь хэд хэдэн блокод нийтлэг байж болно).

Тэмдэглэл. 1. Орон сууцны системтэй угаалгын өрөөнд шүршүүр байгаа бол тусгай шүршүүрийн өрөөнүүд байдаггүй. Ариун цэврийн өрөө, угаалгын сав, шүршүүрийг зочны өрөөнүүдийн дээгүүр болон шууд зэргэлдээх, хогны өрөөнүүд - оршин суух байрны доор байрлуулахыг хориглоно. 2. Дунд мэргэжлийн боловсролын байгууллага, мэргэжлийн сургуулийн дотуур байранд блок-секц төлөвлөлт хийхийг хориглоно.

3.6. Дотуур байрны амьдрах талбай нь нэг хүнд ногдох хамгийн багадаа 6 м 2 байх ёстой. Өрөө бүрт 3-аас илүүгүй хүн, зарим тохиолдолд (мэргэжлийн сургуулийн сурагчдын дотуур байр, ажилчид, ажилчдын богино хугацааны суурин) - 4 хүнээс ихгүй байна. Амьдрах байрны өндөр нь 2.5 м-ээс багагүй байх ёстой.

3.7. Зочны өрөөнүүд нь гарцгүй байх ёстой бөгөөд коридор руу шууд эсвэл урд талаас нь нэвтрэх боломжтой. Мэргэжлийн сургууль, дунд мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагын дотуур байрны өрөө нь коридортой шууд холбогдсон байх ёстой. Зочны өрөөний хаалга нь дотогшоо нээгдэж, үүдний танхимд битүүмжлэх жийргэвчтэй байх ёстой. Зочны өрөөний өргөн нь дор хаяж 2.2 м байх ёстой.

3.8. Зочны өрөөнд гэрийн хувцас, цагаан хэрэглэл, гутал хадгалах зориулалттай хувцасны шүүгээ байх ёстой. Шүүгээний тасалгааны тоо нь өрөөний орны тоотой тэнцүү байх ёстой. Тасалгаа бүрийн хэмжээ 0.6-аас багагүй байх ёстой´ 0.6 м Урд талын хувцасны шүүгээ байгаа бол тэдгээрийг дотор нь байрлуулж болно.

3.9. Олон давхар дотуур байранд туслах болон ариун цэврийн байгууламж, тухайлбал бие засах газар, угаалгын өрөө (эрэгтэй, эмэгтэй тусдаа), угаалга, индүүдэх, хувцас хатаах өрөө, нийтлэг гал тогооны өрөөг давхар бүрт байрлуулах ёстой.

3.10. Эмнэлгийн төв, тусгаарлах тасаг, буфет 1-р давхарт байрлах ёстой. Соёлын арга хэмжээ, хэрэглээний үйлчилгээ, захиргааны байрыг орон сууцны байрнаас хамгийн их тусгаарласан 1-2 давхарт байрлуулах ёстой. Сурагчдын хичээлийн өрөөг дуу чимээний эх үүсвэр болох өрөөнөөс тусад нь байрлуулах хэрэгтэй. Спортын үйл ажиллагаа явуулах өрөөг 1-р давхарт эсвэл подвалд байрлуулах ёстой. Спорт заалнууд тусдаа байранд байрладаг. Зоорийн давхарт нийтлэг угаалгын өрөө, шүршүүр, гэр ахуйн хэрэгсэл, бохир даавууг хадгалах агуулах, хувцас, гутал хатаах өрөө, техникийн болон бусад үйлчилгээний өрөө байрлуулахыг зөвшөөрнө.

3.11. Угаалгын өрөө нь коридороос гарцаар тусгаарлагдсан байх ёстой, угаалгын өрөөний хаалттай байгууламжууд нь ус үл нэвтрэх ёстой. мөн уур үл нэвтрэх. 200 хүний ​​дотуур байранд. ба түүнээс дээш, маалинган даавуу, хувцас хатаах, индүүдэх зориулалттай өрөөнүүдийг хооронд нь холбосон, өөртөө үйлчлэх угаалгын газрууд байдаг.

3.12. 1500 ба түүнээс дээш тооны нийтийн дотуур байр-цогцолборыг төлөвлөхдөө тусгаарлагдсан блок эсвэл хашаанд гаргаж авсан сургалт, соёл урлаг, спортын арга хэмжээ, ахуйн үйлчилгээ, нийтийн хоолны газар (хоолны газар, нийтийн үйлчилгээний өрөө бүхий цайны газар) байрлуулахыг зөвлөж байна. дулаан шилжилттэй (галерей) үндсэн дотуур байртай холбогдсон тусдаа барилга. Дотуур байр-цогцолборуудад тусгаарлагчийн оронд анхны тусламжийн цэгийг заасны дагуу байрлуулна.

Анхаарна уу.Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг дэлгүүрийн зарчмаар зохион байгуулдаг аж ахуйн нэгжийн ажилчдад зориулсан 1500 ба түүнээс дээш хүний ​​багтаамжтай дотуур байрны цогцолборуудад анхны тусламжийн цэг байгуулах шаардлагагүй.

3.13. Тусгаарлах тасгийн талбайг 1 ор тутамд 7 м 2-оор тодорхойлно. Тойрог бүр 2-оос илүүгүй ортой, бие засах газар, угаалгын сав, шүршүүр бүхий тусдаа ариун цэврийн өрөөтэй байх ёстой. Нэг хүний ​​өрөөнүүдийг 1 ортой 9 м 2-аар тооцдог. Эмнэлгийн тусгаарлагч нь коридороос цоожтой тусдаа орох хаалгатай, гадна талдаа үүдний танхимтай гарцтай байх ёстой.

3.14. Оюутны 3 удаагийн хоолоор хангадаг мэргэжлийн сургуулийн дотуур байранд гал тогоо, буфетийн оронд нэг хүнд ногдох 0.2 м 2 (гэхдээ 10 м 2-аас багагүй) шоо метр, хүнсний агуулах байрлуулахыг зөвшөөрнө. хөргөгчөөр тоноглогдсон өрөөнүүд.

3.15. Гэр бүлийн залуучуудад зориулсан дотуур байранд дор хаяж 12 м 2 зочны талбай бүхий нэг өрөө тасалгаа, гал тогоо - дор хаяж 5 м 2, танхим, угаалгын өрөө, ванн, жорлонгийн сав, угаалгын савтай байх ёстой. . Хүүхдийн тоглоомын өрөөг 1 хүнд ногдох 0.08 м 2, гэхдээ 15 м 2-аас багагүй, амрах өрөөг нэг хүнд 0.1 м 2, гэхдээ 15 м 2-аас багагүй байх ёстой. Лоббид тэргэнцэрт зориулсан нэмэлт талбай байх ёстой.

Оюутнууд болон төгсөх ангийн оюутнуудад зориулсан дотуур байрыг оюутны хотхоны барилгын нэг хэсэг болгон нийт дотуур байрны 15% -иар хангах ёстой.

4. Байшингийн тоног төхөөрөмж, тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлага

4.1. Дотуур байрыг тавилга, ор дэрний цагаан хэрэглэл болон бусад бараа материалаар тохижуулах стандарт нормын дагуу зочны өрөө бүрийг хатуу, зөөлөн тавилгааар хангасан байх ёстой.

4.2. Зочны өрөөнүүдийн орыг хамгийн бага цоорхойд нийцүүлэн байрлуулна: орны урт талуудын хооронд - 0.65; гадна хананаас - 0.6 м-ээс багагүй; халаалтын хэрэгслээс - 0.2 м; хоёр орны чихэвчний хооронд - 0.3 - 0.4 м; Орны хоорондох төв хонгилын өргөн нь дор хаяж 1.1 м байх ёстой.

4.3. Зочны өрөөнд буй орны дэргэдэх ширээ, сандлын тоо нь оршин суугчдын тоотой тохирч байх ёстой. Шаардлагатай бол зочны өрөөнүүд нь ширээ, номын тавиур болон бусад тавилга, орны дэргэдэх хивс болон бусад бараа материалаар тоноглогдсон байх ёстой. Ширээний тавцан, орны дэргэдэх ширээ, чихэвч, тавиур болон бусад тавилга нь гөлгөр, хүртээмжтэй байх ёстой. нойтон цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт.

4.4. Зочны өрөөнүүд хувцас, гутлын хувцасны шүүгээгээр тоноглогдсон байх ёстой. Цонхны дээгүүр хөшигний саваа байх ёстой.

4.5. Гал тогоо нь зуух, угаалтуур, ширээ, шүүгээ, түүнчлэн аяга таваг тавих зориулалттай хана эсвэл ханын шүүгээ, шаардлагатай бол вандан сандал, сандал зэргээр тоноглогдсон байх ёстой. Тоног төхөөрөмжийг дараахь хэмжээгээр суурилуулсан: хийн зуух эсвэл хатуу түлшээр ажилладаг зуух - 5 хүн, цахилгаан зуухны 1 шарагч - 3 хүн, угаалтуур 1, ширээний шүүгээ 1 - 8 хүн, 1 хана эсвэл ханын шүүгээний тасалгаа 30 хэмжээтэй´ 30 см - 1 хүнд; Мэргэжлийн сургуулийн оюутнуудын дотуур байранд - 1 шатаагч, 1 угаалтуур, 1 ширээний хувцасны шүүгээ, 1 хөргөгч - 10 хүнд. Гэр бүлийн залуучуудад зориулсан дотуур байранд - 1 цахилгаан эсвэл хийн зуух, угаалтуур, ширээний хувцасны шүүгээ, орон сууцны хэсэг бүрт хананд эсвэл хананд суурилуулсан шүүгээ. Мөн гал тогооны өрөөнүүдийг өрхийн залуучуудад зориулсан дотуур байранд 6-8 хүн, 1 айлын дотуур байранд 1 ширхэг хөргөгчөөр тоноглосон байх ёстой.

Анхаарна уу.Шинээр төлөвлөж, ашиглалтад орсон дотуур байрны гал тогооны өрөөнд (давхарын тооноос үл хамааран) цахилгаан зуух суурилуулах ажлыг хийхийг зөвлөж байна.

4.6. Угаалгын өрөө нь хүйтэн, халуун устай ванн, чийгэнд тэсвэртэй бүрээстэй вандан сандал, ширээ, пааландсан эсвэл чийгэнд тэсвэртэй, зэврэлтээс хамгаалах зориулалттай бусад бүрээстэй тавиур, сав, тэвшээр тоноглогдсон байх ёстой. цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх бодисууд.

4.7. Маалинган даавуу, хувцас хатаах өрөө нь хувцас, өлгүүр, өлгүүр хатаах төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байх ёстой.

4.8. Хувцасыг цэвэрлэх, индүүдэх өрөө нь угаалтуур, индүүдэх ширээ, индүү, цахилгааны залгуур, мөн хувцасны шүүгээтэй байх ёстой.

4.9. Маалинган даавууг хадгалах агуулах нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан бүрээстэй тавиур, нойтон цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт хийх боломжтой тавиур, түүнчлэн даавууг ангилах, ангилах тавиур, ширээгээр тоноглогдсон; Халуун, хүйтэн усны хангамж шаардлагатай. Үүнээс гадна асран хамгаалагчийн хувийн болон тусгай (ариун цэврийн) хувцас хадгалах шүүгээ суурилуулах, суурилуулах шаардлагатай. Шаардлагатай бол налуу зам бүхий маалинган даавууг хүлээн авах нүхнүүд тоноглогдсон байна.

4.10. Хувийн эд зүйлсийн ачаа тээшний агуулах, гэр ахуйн болон спортын хэрэгслийн агуулах нь тавиур эсвэл тавиураар тоноглогдсон байдаг.

4.11. Хөдөлгөөнгүй савнууд нь цахилгаан титанууд эсвэл бусад ус халаах төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байх ёстой.

4.12. Ангиудын байрыг 1 оршин суугчд ногдох стандарт талбайг үндэслэн суудлын тоогоор ширээ, сандал, зааврын дагуу тоноглогдсон байна. Шаардлагатай тохиолдолд анги танхимуудыг шинжлэх ухаан, техникийн мэдээллийн бусад хэрэгслээр хангадаг.

4.13. Хоолны газар, хоолны газар, соёлын ажил хийх байр, спортын байгууламж, ахуйн үйлчилгээ, эмнэлгийн анхны тусламжийн газар, тусгаарлах тасаг болон бусад байгууламжийг эдгээр байрны стандартын дагуу тоноглоно.

4.14. Дотуур байр нь хөдөлмөр их шаарддаг ажлыг хөнгөвчлөхийн тулд өрөө цэвэрлэх, цонх, хана угаах, цагаан хэрэглэл угаах, хоол хийх гэх мэт үйл явцыг механикжуулах систем, хэрэгслээр тоноглогдсон байх ёстой. өөрөө хаагддаг утгуур, жижиг хэмжээтэй зөөврийн сав гэх мэт), зориулалтын дагуу шошготой.

4.15. Бүх ариун цэврийн, технологи, эмнэлгийн болон бусад тоног төхөөрөмж, цахилгаан хэрэгсэл, тавилга, бараа материал нь одоогийн зохицуулалт, техникийн баримт бичигт (стандарт, техникийн нөхцөл) нийцэж, тэдгээрийн шаардлагын дагуу ажиллах ёстой.

Анхаарна уу.Ариун цэврийн хэрэглэлийг орон сууцны байр, эдгээр төхөөрөмжийг суурилуулсан байранд шууд хананд бэхлэхийг хориглоно.

Эвдэрсэн тоног төхөөрөмж, тавилга, бараа материалыг яаралтай засварлах, солих шаардлагатай. Орон сууцны болон туслах байр, түүнчлэн коридор, танхимыг ашиглалтаас хасагдсан, ашиглагдаагүй, гэмтэлтэй тоног төхөөрөмж, тавилга, бараа материалаар эмх замбараагүй болгохыг хориглоно.

5. Дотоод засал чимэглэлд тавигдах шаардлага

5.1. Дотуур байрны дотоод засал чимэглэлийн зориулалтаар ашиглах материал нь ЗХУ-ын Эрүүл мэндийн яамнаас орон сууцны барилга барихад ашиглах зөвшөөрөгдсөн материалаас байх ёстой.

5.2. Зочны өрөөний ханыг цавуугаар будаж, нойтон горимтой өрөөнд (шүршүүрийн өрөө, угаалгын өрөө, угаалгын өрөө), цэвэр, бохир даавууг хадгалах агуулах, ариун цэврийн өрөө, гал тогооны өрөөний хавтанг 1.6 м өндөрт байрлуулна. угаалтуур болон бусад ариун цэврийн хэрэглэл суурилуулах талбайн ханыг орон сууцны барилгад ашиглахаар ЗХУ-ын Эрүүл мэндийн яамнаас зөвшөөрсөн бүрхүүлтэй керамик хавтан эсвэл бусад чийгэнд тэсвэртэй материалаар бүрсэн байх ёстой.

Анхаарна уу. Гэр бүлийн залуучуудад зориулсан дотуур байрны урд өрөөнд зочны өрөөний ханыг цаасан ханын цаасаар наахыг зөвшөөрдөг. Мөн бүх дотуур байранд угааж болдог ханын цаас эсвэл өөрөө наалддаг хальсаар вааран хавтангийн хавтангаас дээш гал тогооны өрөөний ханыг дуусгахыг зөвшөөрнө. Коридор, танхимын хана нь өнгөлгөөний материалаар хийгдсэн эсвэл 1.8 м өндөрт тосон будгаар будсан хавтантай байх ёстой.

5.3. Ердийн хэрэглээтэй өрөөнүүдийн таазыг шохой эсвэл шохойн шохойгоор дуусгах ёстой (усан дээр суурилсан, наалдамхай эсвэл силикат будаг хэрэглэхийг зөвшөөрдөг). Нойтон өрөөнүүдийн (шүршүүрийн өрөө, угаалгын өрөө, угаалгын өрөө, бие засах газар гэх мэт) таазыг тосон будгаар будсан байх ёстой. Таазыг дуусгахад ашигласан будаг нь 0.7 - 0.8 тусгалын коэффициентийг өгөх ёстой. Лоббид хуурамч тааз ашиглаж болно.

5.4. Дотуур байрны шал нь гөлгөр, нягт суурилуулсан, хагарал, согоггүй байх ёстой. Банзал нь хана, шалан дээр сайн тохирч байх ёстой. Шалны материал болгон модыг ашиглахыг зөвлөж байна (тосон будгаар бүрсэн банзан шал, паркетан шалыг лакаар бүрсэн эсвэл үе үе мастикаар үрж, түүнчлэн паркетан хавтан болон бусад байгууламжууд). ЗСБНХУ-ын Эрүүл мэндийн яамнаас орон сууцны барилга барихад ашиглахаар зөвшөөрсөн материалаас шалыг синтетик полимер материалаар хучихыг зөвшөөрнө. Нойтон горимтой өрөө, бие засах газар, нийтийн үйлчилгээний өрөө (бохир угаалгын газар гэх мэт), керамик (метлах) хавтангаар хийсэн шалыг тавьдаг. Шүршүүрийн өрөө, угаалгын өрөөнд шал нь ус зайлуулах хоолойн нүхэнд тохирох шалны налуу бүхий ус зайлуулах хоолойгоор тоноглогдсон байх ёстой.

Анхаарна уу. 1-р давхарт байрлах өрөөнүүдэд (нойтон горимтой өрөөнүүд болон бусад хэрэглээний өрөөнүүд, өөрөөр хэлбэл хүмүүсийн удаан хугацаагаар оршин суухтай холбоотой өрөөнөөс бусад) модон (паркетан эсвэл банзан) шалыг байрлуулах шаардлагатай.

5.5. Дотуур байрны орон сууцны болон нийтийн үйлчилгээний өрөөний дотоод засал чимэглэлийн өнгөт чимэглэлийг давхрагын хажуу тал дахь өрөөний чиг баримжаа, тухайн газрын цайвар уур амьсгалын онцлог, өрөөний зориулалт, орчин үеийн байдал зэргийг харгалзан гүйцэтгэнэ. дотоод засал чимэглэлийг гэрэлтүүлдэг хиймэл гэрлийн эх үүсвэрийн спектрийн найрлага. Тэнгэрийн хаяаны өмнө зүгт чиглэсэн өрөөнд зөөлөн хүйтэн (цэнхэр, ногоон гэх мэт) өнгөлгөөний материал (будаг, бүрээс) ашиглахыг зөвлөж байна; хойд зүг рүү чиглэсэн өрөөнд - илүү дулаан (улаан, шар, улбар шар) цайвар өнгө. Санал болгож буй ханын тусгалын коэффициент нь 0.35 - 0.6 байна.

5.6. Хоолны газар, буфет, соёл, олон нийтийн байгууламж, эмнэлгийн төв, спортын байгууламжийн чимэглэлийг эдгээр байранд тавигдах шаардлагын дагуу хийх ёстой.

5.7. Хана, хуваалт, өнгөлгөөний материал, модон эдлэл (хаалга, цонх) болон бүрээсийн гадаргуу нь гөлгөр, цэвэрлэхэд хялбар, байнгын цэвэрлэгээ хийхэд хүртээмжтэй байх ёстой. Дотор засал чимэглэлийн согогийг (хагарсан хавтанцар, хулдаас болон бусад өнгөлгөөний бүрэн бүтэн байдлыг зөрчсөн, модон эдлэл гэх мэт) цаг алдалгүй арилгах шаардлагатай.

6. Халаалт, агааржуулалт, дотоод орчинд тавигдах шаардлага

6.1. Халаалт, агааржуулалт, агааржуулалтын систем нь хүрээлэн буй орчны бичил цаг уурын таатай нөхцөл, дотуур байрны норматив найрлага, агаарын чанарыг хангах ёстой.

6.2. Халаалтын систем нь халаалтын бүх хугацаанд агаарын жигд халаалтыг хангах ёстой.

6.3. Халаалтын төхөөрөмжийн хувьд радиатор, конвектор, нугастай хавтан (төвлөрсөн ус халаах зориулалттай) болон бусад төхөөрөмжийг халаалтын системээс хамаарч ашиглаж болно.

6.4. Халаалтын төхөөрөмжийг ихэвчлэн гэрлийн нүхний доор байрлуулж, цэвэрлэхэд хялбар, температур хянагчтай байх ёстой. Усан халаалттай үед халаалтын төхөөрөмжийн гадаргуугийн дундаж температур 80 ° C-аас ихгүй байна.

6.5. Орон сууцны хэсгийн байрны байгалийн агааржуулалтыг (зочны өрөө, тоглоомын өрөө, амрах өрөө, гал тогоо, угаалгын өрөө) агааржуулалтын нүх, хөндлөвч, тусгай салаа, агааржуулалтын суваг болон бусад төхөөрөмжөөр гүйцэтгэдэг. Гоёл чимэглэлийн сараалжаар тоноглогдсон сувгийн яндангийн нүхийг гал тогоо, угаалгын өрөөнд байрлуулна.

6.6. Нийлүүлэлт ба яндангийн механик агааржуулалт нь шүршүүрийн өрөө, угаалгын өрөө, хатаах, индүүдэх өрөө, эмнэлгийн тусгаарлагчаар тоноглогдсон.

6.7. Дотуур байрны үүдний үүдний танхимууд нь халаалтын үед ашигладаг дулааны хөшигөөр тоноглогдсон байх ёстой.

6.8. Агааржуулалтын босоо ам нь агаарын бохирдлын боломжит эх үүсвэрээс хол байх ёстой.

6.9. Агааржуулалтын камерыг техникийн давхарт тусгаарлагдсан өрөөнд байрлуулна. Дуу чимээ, чичиргээнээс хамгаалах шаардлагыг харгалзан сэнс суурилуулах ёстой.

6.10. Жилд нэг удаа, шаардлагатай бол илүү олон удаа акт үйлдэж, халаалт, агааржуулалтын системийг урьдчилан сэргийлэх үзлэг, засвар, турших ажлыг хийх ёстой.

6.11. Халаалт, агааржуулалтын системийн ажиллагаа нь дотуур байрны орон сууц, нийтийн аж ахуйн өрөөнүүдийн ажлын болон үйлчилгээний талбайн дулаан, агаарын оновчтой нөхцлийг хангах ёстой: агаарын температур +20 - 22 ° C, чийгшил 30 - 45%, агаарын хурд 0.1 - 0.15 м / сек. жилийн халаалтын улиралд ба 0.25 м / с-ээс ихгүй агаарын хурдтай +22 - 25 ° С. дулааны улиралд чийгшил 30-60% байна.

Анхаарна уу.Дотуур байрны өрөөний тооцоолсон агаарын температур, агаарын солилцооны ханшийг зураг төсөл, барилгын үе шатанд хэрэглэнэ.

6.12. Дотуур байрны агаар дахь хортой хольцын концентраци нь "Хүн ам суурьшсан газрын агаар мандлын агаар дахь бохирдуулагч бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ"-ээс хэтрэхгүй байх ёстой (өдөр тутмын дундаж концентрацид анхаарлаа хандуулсан).

6.13. Дотуур байрны орон сууцны байранд дотоод болон гадаад эх үүсвэрээс чичиргээний түвшин нь үйл ажиллагааны үргэлжлэх хугацаа, өдрийн цагийн өөрчлөлтийг харгалзан заасан хэмжээнээс хэтрэхгүй байх ёстой ().

6.14. Орон сууцны байр болон дотуур байрны нутаг дэвсгэр дэх дуу чимээний түвшин нь заасан хэмжээнээс хэтрэхгүй байх ёстой.

6.15. Дотуур байрны гадна болон дотоод эх үүсвэрээс үүсэх цахилгаан ба цахилгаан соронзон орны (EMF) түвшин нь зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй байх ёстой ().

7. Гэрийн гэрэлтүүлэгт тавигдах шаардлага

7.1. Ашиглалтын технологи нь байгалийн гэрэлтүүлэг шаарддаггүй өрөөнүүдийг (фото лаборатори гэх мэт) эс тооцвол дотуур байрны бүх орон сууцны болон нийтийн үйлчилгээний өрөөнүүд, түүнчлэн нийтлэг коридор, танхимууд нь байгалийн гэрэлтүүлэгтэй байх ёстой. Байгалийн гэрэлтүүлэггүй тохиолдолд ариун цэврийн болон эпидемиологийн албатай тохиролцсоны дагуу ариун цэврийн байгууламж, бие засах газар, шүршүүр, агуулахын өрөө болон бусад туслах байрыг тусад нь зохион байгуулахыг зөвшөөрнө.

7.2. Гэрэлтүүлэг нь өрөөний зорилгод нийцсэн байх ёстой, хангалттай, тохируулгатай, аюулгүй байх ёстой, харалган нөлөө үзүүлэхгүй байхаас гадна тухайн хүний ​​болон өрөөний дотоод орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх ёстой.

7.3. Шинээр баригдаж, сэргээн босгосон дотуур байрны байрны байгалийн гэрэлтүүлгийн хүрэлцээг байгалийн гэрэлтүүлгийн коэффициент (KEO) -ийн зохицуулалттай утгыг харгалзан тодорхойлно.

7.4. Байгалийн гэрэлтүүлгийн ойролцоо утгыг гэрлийн нүхний талбайн (цонхны бүрхүүлтэй талбай) харьцааг тодорхойлдог гэрлийн коэффициент (SC) -ээр тодорхойлохыг зөвшөөрдөг.; шалны талбай. Зочны өрөө, гал тогооны өрөөнд SC нь 1: 4.5-аас 1: 8-ийн хооронд байх ёстой. Коридорт 1:16, шатны хонгилд 1:8.

Анхаарна уу.Гэрэлтүүлгийн нээлхийтэй зэргэлдээх логгиа нь галлик шинж чанартай байвал тэдгээрийн талбайг байрны тооцоолсон талбайд оруулна. Цаг уурын IV А бүсэд байрлах дотуур байруудад гэрлийн нүхний тооцоолсон талбай 20% -иар буурдаг.

7.5. Булангийн өрөөний гадна талын хоёр хананд цонх байрлуулахаас бусад тохиолдолд зочны өрөөнүүдийн гэрлийн нээлхий ба хөндлөн хананы хоорондох хананы өргөн нь 1.4 м-ээс хэтрэхгүй байх ёстой. Нэг талын гэрэлтүүлэгтэй зочны өрөөний гүн нь 6 м-ээс ихгүй, өргөнөөс хоёр дахин ихгүй байх ёстой (булангийн цонхны гүнийг тооцохгүй).

7.6. Зөвхөн төгсгөлөөс нь гэрэлтүүлдэг нийтлэг коридорын урт нь нэг захаас нь гэрэлтүүлэхэд 20 м, хоёр захаас нь гэрэлтүүлэхэд 40 м-ээс ихгүй байх ёстой бөгөөд коридор нь урт байвал нэмэлт байгалийн гэрэлтүүлгийг заалнуудаар хангана. Танхимуудын хоорондох зай 20 м-ээс ихгүй байх ёстой бөгөөд коридорын төгсгөлд байрлах танхим ба цонхны нээлхийн хооронд - 30 м.

7.7. Нарны шууд тусгалаас болж гэрлийн нээлхийг хэт халалтаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд нарнаас хамгаалах төхөөрөмж (хөшиг, наалт гэх мэт) байх ёстой.

7.8. Зочны өрөөнд сүүдэрлэхээс зайлсхийхийн тулд өргөн титэмтэй модыг барилгаас 10 м-ээс холгүй зайд тарих хэрэгтэй.

7.9. Орон сууцны цонхны чиг баримжаа нь өрөөнүүдийн дор хаяж 60% -д одоогийн SNiP (VSN) -ийн дагуу дулаалгын горимыг хангах ёстой.

7.10. Ерөнхий хиймэл гэрэлтүүлэг нь үл хамаарах зүйлгүйгээр бүх байранд байх ёстой. Зочны өрөө, гал тогоо, соёлын болон олон нийтийн зориулалттай тусдаа байранд (хичээлийн өрөө гэх мэт) тусдаа функциональ талбайн орон нутгийн гэрэлтүүлэгтэй байх ёстой.

7.11. Орон сууцны байрыг гэрэлтүүлэхийн тулд улайсдаг болон флюресцент чийдэнг хоёуланг нь ашиглаж болно.Амралт зугаалгын талбайд LTB төрлийн дулаан цагаан флюресцент чийдэн, LE төрлийн байгалийн гэрлийн чийдэн эсвэл LHB төрлийн хүйтэн цагаан гэрэл эсвэл зассан цацраг бүхий өдрийн гэрлийг ашиглахыг зөвлөж байна. "LDC" төрлийн өнгө - гал тогооны өрөөний ажлын талбай, угаалгын өрөөний гэрэлтүүлэг, "LB" төрлийн цагаан гэрлийн чийдэн - туслах байранд. Зочны өрөөг гэрэлтүүлэхэд "LB" төрлийн чийдэнг ашиглахыг зөвшөөрнө.

7.12. Бүх өрөөнд орон нутгийн гэрэлтүүлгийг хангахын тулд шаардлагатай хэмжээгээр залгуурыг суурилуулах шаардлагатай.

7.13. Ерөнхий болон орон нутгийн гэрэлтүүлгийн гэрэлтүүлгийн загвар нь нүдийг сохрохоос хамгаалах, ашиглалтын явцад аюулгүй байдлыг хангах ёстой.

Анхаарна уу.Нойтон горимтой өрөөнд, ариун цэврийн байгууламж, нийтийн аж ахуй, агуулахын өрөөнд ус үл нэвтрэхийг хангахын тулд тусгай хамгаалалтын холбох хэрэгсэл (плафон гэх мэт) ашиглах шаардлагатай. Нээлттэй улайсдаг чийдэн, флюресцент чийдэнг ашиглахыг хориглоно.

7.14. Дотуур байрны гэрэлтүүлгийн түвшин нь өгөгдсөн стандартад нийцсэн байх ёстой.

7.15. 100-аас дээш оршин суугч, үйлчилгээний ажилтантай дотуур байруудад яаралтай тусламжийн болон нүүлгэн шилжүүлэх гэрэлтүүлэгтэй байх шаардлагатай.

7.16. Үндсэн байрны ерөнхий гэрэлтүүлгийн суурилуулалтыг шалгах, цэвэрлэх ажлыг сард дор хаяж нэг удаа хийх ёстой; ширээний чийдэн, ханын чийдэн - сард дөрвөн удаа; шат, үүдний танхим, танхим, орц, үйлчилгээний өрөөний ерөнхий гэрэлтүүлгийн чийдэн - гурван сард нэг удаа. Тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэх нь шатсан чийдэн, асаагуур, бүтэлгүйтсэн тусгал, хамгаалалтын таг болон бэхэлгээний бусад элементүүдийг солихтой хослуулах ёстой.

8. Байшингийн засвар үйлчилгээний ариун цэврийн болон эрүүл ахуйн шаардлага

8.1. Дотуур байрны бүх байр, тоног төхөөрөмж, тавилга нь цэвэр байх ёстой. Байшингийн нойтон цэвэрлэгээг өдөр бүр шошготой тоног төхөөрөмжөөр хийх ёстой. Паркетан шалыг сард 2-оос доошгүй удаа мастикаар үрнэ. Ариун цэврийн өрөө, угаалгын өрөөний шал, сантехникийн хэрэгслийг хэрэглэх зааврын дагуу бэлтгэж, хадгалсан угаалгын нунтаг, ариутгагч бодис ашиглан халуун усаар угаана. Шүршүүрийг өдрийн төгсгөлд хэрэглэх бүрийн дараа цэвэрлэж байх ёстой.

Анхаарна уу.Нийтийн эзэмшлийн талбай болон бусад байрыг цэвэрлэх ажлыг гэр бүлийн төв байранд байрлах үйлчилгээний ажилтнууд (цэвэрлэгч) гүйцэтгэдэг. Орон сууцны цэвэрлэгээг оршин суугчид хариуцдаг.

8.2. Дотуур байранд сард нэг удаа "Эрүүл ахуйн өдөр"-ийг зохион байгуулж, бүх өрөөний бүх нийтийн цэвэрлэгээ (хана, тааз, шал, хавтан, цонх хаалга, тоног төхөөрөмж, тавилга, ор дэрний даавууг сэгсрэх, агааржуулах, тоос шороо, шороог цэвэрлэх) хийх ёстой. халаалтын хэрэгсэл , бэхэлгээ гэх мэт).

8.3. Цонхны шилийг цэвэрлэж, бохирдсон тул сайтар угааж байх ёстой, гэхдээ улиралд дор хаяж нэг удаа.

8.4. Өрөөнүүдэд тавилга байрлуулах нь байгалийн гэрлийг зохистой ашиглахад хувь нэмэр оруулах ёстой. Цонхыг өндөр тавилга, зузаан хөшиг, том ургамлаар хааж болохгүй. Судалгааны өрөө, номын санд өдрийн гэрэл зүүн эсвэл урд талаас нь тусах үүднээс ширээг цонхны дэргэд байрлуулна.

8.5. Дотуур байранд хог болон бусад ахуйн хог хаягдлыг хадгалах хогийн сав байрлуулах хэрэгтэй. Гал тогооны өрөөнд хүнсний хог хаягдлыг хадгалах нягт, цэвэрлэхэд хялбар сав байдаг бөгөөд тэдгээрийг өдөр бүр дүүргэх үед нь хоослох ёстой.

8.6. Зөөлөн тоног төхөөрөмжийг (гудас, дэр, хөнжил) оршин суугчдад хуваарилж, жил бүр халдваргүйжүүлэх, түүнчлэн шинээр суурьшсан хүмүүст өмнө нь ашиглаж байсан тоног төхөөрөмжийг олгох шаардлагатай.

Анхаарна уу.Матрас нь зөөврийн матрас бүрээстэй байх ёстой бөгөөд тэдгээр нь бохирдох тусам үе үе угааж байдаг.

8.7. Орны цагаан хэрэглэлийг (хөнжил, орны даавуу, дэрний уут, оршин суугч бүрт 2 алчуур) солих нь бохирдох тусам, гэхдээ дор хаяж 7 хоногт нэг удаа хийх ёстой.

8.8. Бүх оршин суугчдыг ээлжийн (ангиас) явах, ирэх цаг хугацаанаас үл хамааран ашиглалтын тав тухыг харгалзан өдрийн цагаар буцалсан усаар хангах ёстой.

8.9. Жил бүр өвлийн улирал эхлэхээс өмнө дотуур байрны бүх байрыг засварлаж, дулаалах, периметрийн дагуух цонхны нүхийг хөөс, хөвөн болон бусад материалаар дулаалж, наасан байна.

8.10. Дотуур байранд захиргаанаас батлуулж, нэр бүхий газруудад байрлуулсан эдгээр дүрмийн дагуу нийт оршин суугчид, үйлчилгээний ажилтнууд заавал дагаж мөрдөх “Дотоод журмын дүрэм”-ийг бий болгох ёстой.

8.11. Дотуур байрны захиргаа нь үйл ажиллагаа, ариун цэврийн байгууламжийн дутагдлыг олж илрүүлэх, тэдгээрийг арилгах арга хэмжээг цаг тухайд нь авах зорилгоор дотуур байрны бүх байраар өдөр бүр танилцах үүрэгтэй. Өвчтөнийг илрүүлсэн тохиолдолд захиргаа тэднийг эмнэлгийн тусгаарлах өрөөнд нэгэн зэрэг дуудаж, эмч рүү илгээнэ.

8.12. Орон сууцны болон нийтийн эзэмшлийн талбайд тамхи татах, түүнчлэн дотуур байранд согтууруулах ундаа хэрэглэхийг хатуу хориглоно. Тамхи татахын тулд тусгай газар эсвэл өрөөг хуваарилж, хангалттай агааржуулалттай эсвэл үр дүнтэй хангамж, яндангийн механик агааржуулалтаар тоноглогдсон байх ёстой.

8.13. Дотуур байрны захиргаа нь байрыг шавьж, мэрэгч амьтдаас урьдчилан сэргийлэх гэрээ байгуулж, заасан ажилд байр бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах үүрэгтэй. Дотуур байрны шавьж, мэрэгч амьтадтай тэмцэх арга хэмжээг гэрээний дагуу төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус халдваргүйжүүлэлтээс үл хамааран хийх ёстой.

8.14. Үйлчилгээний ажилтнууддотуур байр нь тусгай хувцастай байх ёстой бөгөөд хувийн эрүүл ахуйн дүрэм журмыг дагаж мөрдөнө.

8.15. Цэвэр даавууг хүлээн авах, гаргах, ангилах ажилд оролцож буй үйлчилгээний ажилтнуудыг ариун цэврийн хувцас (бохирдсон тохиолдолд сольж өмсдөг халаад байгаа эсэхийг харгалзан цагаан дээл) хангаж, ЗХУ-аас баталсан зааврын дагуу эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдах ёстой. Эрүүл мэндийн яам.

8.16. Захиргаа нь дотуур байрны ажилтнуудыг ажилд орохдоо эрүүл ахуйн сургалтад хамруулж, дараа нь 2 жилд нэгээс доошгүй удаа нэмэлт зааварчилгаа өгөх ёстой. Сургалтанд хамрагдаагүй хүмүүсийг ажилд оруулахгүй.

8.17. Дотуур байрны ариун цэврийн байгууламжид дотоод хяналт тавихын тулд нийтийн ариун цэврийн комиссыг байгуулж, дотуур байрны ариун цэврийн байдлыг шалгах үүрэгтэй. Зөрчил гаргагчдад арга хэмжээ авах, ариун цэврийн шаардлага хангасан өрөөнд амьдарч буй хүмүүсийг урамшуулахын тулд шалгалтын үр дүнг дотуур байрны захиргаанд мэдэгдэнэ.

8.18. Дотуур байр бүр нь дотуур байрны ариун цэврийн байдалд хяналт тавьдаг нутаг дэвсгэрийн ариун цэврийн болон эпидемиологийн станцын лац, битүүмжлэл, үдээстэй, дугаарласан, битүүмжилсэн ариун цэврийн бүртгэлтэй байх ёстой. Уг сэтгүүлийг дотуур байрны захиргаанд хадгалж, хүсэлтийн дагуу ариун цэврийн болон халдвар судлалын албаны төлөөлөгчдөд танилцуулах ёстой.Дотуур байр эсвэл их сургуулийн шүршүүрийн өрөө нь таны гэрт байгаа өрөөнөөс хамаагүй муу байж болно. Шүршүүрийн өрөөнд бүхэл бүтэн шалыг угаагаагүй хүмүүстэй хуваалцах амаргүй. Үүнийг яаж хийхийг бид танд хэлэх болно.

Алхам

Эргэн тойрон дахь объектуудад хүрэхгүй байхыг хичээ. Шүршүүрт орохдоо хана, хоолойд хүрэхгүй байхыг хичээгээрэй, гарахын өмнө гараа савантай усаар сайтар угаана уу.

 • Бактерийн эсрэг шингэнийг алчууранд түрхэж, суултуурын суултуур дээр суухаасаа өмнө арчина. Шингэнийг хатаана.
 • Хэрэв та эрэгтэй хүн бол ажилдаа явахаасаа өмнө шээс ашиглах эсвэл суултуурын суултуурыг дээш өргөх хэрэгтэй.
 • Хэрэв таны шүршүүрийн өрөө маш муу байгаа бол дотуур байраа хариуцсан хүнтэй ярилцах хэрэгтэй. Хөршүүдтэйгээ уулзаж, чухал асуудлуудыг хэлэлцэх нь угаалгын өрөөний асуудлыг шийдвэрлэхэд тусална.
 • Суудлын тусгай цаасан дэвсгэр худалдаж авах талаар бодож үзээрэй (ихэвчлэн аялалын бараанаас олддог). Хэрэглэхийн өмнө зааврыг уншина уу - тэдгээрийг бие засах газар руу зайлуулж болох уу, эсвэл хогийн саванд хаях шаардлагатай болно.
 • Хэрэв охид тантай уулзахаар ирвэл бохир жорлонгийн талаар анхааруулж, суултуурын суудал дээр суухгүй байхыг зөвлөж байна.
 • Ариун цэврийн өрөөний суудал анх харахад л цэвэрхэн мэт харагддаг ч ялангуяа эрэгтэй хүний ​​өрөөнд бие засах бүртээ арчиж байх нь дээр. Охидын хувьд жорлонгийн суудалд хүрэхгүй байх нь дээр.
 • Хуучин дотуур байр тоос, шороо, нянгаар дүүрэн байж болно. Мөөгөнцөр нь эвгүй үнэрийн эх үүсвэр болдог. Өрөөн доторх агааржуулалт буруу ажиллаж байвал дотуур байр, шалны даргатай холбоо барьж, агааржуулалтын системийг тохируулах хэрэгтэй.
 • Хүмүүс тэдэнд анхаарал хандуулахын тулд хаалган дээр инээдтэй мессеж үлдээх нь дээр: "Эмэгтэйчүүдийн бие засах газар ашигладаг эрэгтэйчүүдэд үйлчилгээний төлбөрт 100 рубль нэмэгддэг!".
 • Хэрэв та согтуу байгаа бол жорлонгийн суудалд хүрэхгүй байх нь танд хэцүү байх болно. Бариулж болох ямар ч бариул, хана, тэр байтугай хаалга, ариун цэврийн цаасны тавиур эсвэл найзынхаа аврах гарыг олоорой. Хэтэрхий бөхийлгөхгүй байхыг хичээгээрэй, эс тэгвээс та тэнцвэрээ алдаж, бүх зүйлийг хийсэн газартаа унаж магадгүй юм.
 • Хэрэв та жорлонгийн суудалд хүрэхээс санаа зовж байгаа бол хамгийн цэвэрхэн жорлонг олоорой.

Анхааруулга

 • Хэрэв та цэвэрлэгээний бодис хэрэглэж байгаа бол тухайн газрыг сайтар агааржуулж байгаа эсэхийг шалгаарай. Зарим хүмүүс эдгээр цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүнд хэрэглэдэг бодисуудаас харшилтай байж болно.
 • Эрчүүд ээ, мартаж болохгүй: зөв газраа алдах нь маш амархан. Чи өөрийгөө цэвэрлэхгүй бол өөр хүн цэвэрлэх болно. Бодоод үз дээ, яагаад гэвэл та өөрийн гэсэн орон сууцтай болвол өөрийгөө цэвэрлэх хэрэгтэй болно.
 • Нойтон толбо байгаа бол шалан дээр гулсаж болохгүй.
 • Аммиакийг цэвэрлэх бодистой хэзээ ч бүү холь.
 • Зарим үйлдвэрийн цэвэрлэгч нь хурц үнэртэй боловч ямар ч зүйлийг зохих ёсоор цэвэрлэдэггүй. Хэрэв бүтээгдэхүүн илүү сайн үнэртэй байвал энэ нь сайн цэвэрлэнэ гэсэн үг биш юм. Цэвэрлэгчээс хэрэглэхийг хүссэн цэвэрлэгчээ эелдгээр асуу.
 • Бүтээгдэхүүнийг цэвэрлэсний дараа шал нь гулгамтгай болно. Хэрэв та тэдгээрийг хэрэглэвэл бусад хүмүүс хальтирахгүйн тулд усаар сайтар зайлна. Хэн нэгэн хохирсон тохиолдолд та хариуцлага хүлээх боломжтой.
 • Мөөгөнцөр таныг өвчлөхөд хүргэдэг. Хэрэв танай дотуур байранд ийм асуудал байгаа бол та хариуцсан хүнтэй ярилцах хэрэгтэй.
 • Ариун цэврийн өрөөний бохир суултуур үлдээсэн хүмүүсийг буруутгах хэрэггүй; Магадгүй тэр тэдний өмнө ч бохир байсан байх.
 • Хэрэв та ямар нэгэн зүйл будлиулсан бол өөр хэнийг ч биш өөрийнхөө араас цэвэрлэх хэрэгтэй. Дотуур байрны ариун цэврийн өрөөг илүү бохирдуулж болохгүй. Чамайг цэвэрлэхгүй бол өөр хүн араас чинь цэвэрлэнэ. Ариун цэврийн өрөө, шүршүүрийг цэвэрлэх үүрэгтэй тусгай ажилтнууд байсан ч гэсэн өөрийнхөө араас цэвэрлэх нь ухаалаг хэрэг болно. Нэмж хэлэхэд, хэрэв та өөрийгөө цэвэрлэж амжаагүй байхад баригдвал комендант эсвэл шалны даргад мэдэгдэж болно.
Бүх үзэл баримтлал, хэм хэмжээний дагуу энэ нь дахин төлөвлөлт биш гэдгийг би бүрэн хүлээн зөвшөөрч байна. Тэгэхээр менежер бол зүгээр л ялзарсан хүн. Харин дотуур байранд лангуу суурилуулахын тулд ихэвчлэн зөвшөөрөл авах шаардлагатай байдаг бөгөөд энэ зөвшөөрлийг менежер өгдөг. Тиймээс энэ асуудлыг мартахын тулд юу хийх хэрэгтэйг энд харуулав. Хувийн туршлагаас харахад энэ нь мэдээж туслах болно. Хэрэв та миний зөвлөснөөр хийвэл таны лангуу зогсож, хөршүүдээ доороос нь усанд автахаас нааш хэн ч үүнийг тоохгүй. Тиймээс юу хийхээ санаарай. Сонголт 1) Та оройн амттай хоол хийж, коньяк эсвэл дарс ууж, дуудагч юу ууж байгаагаас хамааран түүнийг зочлохыг урь.
мөн "Бид юу хийх хэрэгтэй вэ, лангуу цэвэрлэхгүйн тулд надад хэлээрэй" гэж асууж, өрөвдөж дарамталж, шүршүүрт орох дараалалтай нөхцөл байдлыг тайлбарлаж, "менежер"-ийг өөрөө мэддэг ч гэсэн. Тэр танд түүний ҮЙЛЧИЛГЭЭ чин сэтгэлээсээ хэрэгтэй гэдэгт итгэхийн тулд ярь. Тэр таны асуудлыг шийдэхийн тулд хэн нэгнийг тосолж, дугтуйнд 2-5 мянган рубль өгөх шаардлагатай болно гэдгийг та ойлгож байна гэж хэлээрэй. Энд гол зүйл бол тэр энэ мөнгийг өөртөө үлдээнэ гэдгийг та ойлгохгүй байна гэж итгэж байгаа боловч үнэн нь хэн нэгнийг тослох болно. Тэр бүх зүйлийг зохицуулж, та лангуу ашиглах болно гэдгийг би танд баталж байна. Хэрэв тэд зарчмаар явж, лангууг зайлуулахыг албадах юм бол бүү ай, эцсээ хүртэл яв. Бүхээгийг задлах шүүхийн шийдвэрийг харуулах хүртэл түүнд хүрэхийг бүү оролдоорой. Мөн шүүхээс айх шаардлагагүй юм бол Бурхан хориглосон бол энэ нь түүнд ирдэг. ХУВИЛБАР 2) Таны хийх ёстой зүйл бол 1) гахай чинь хөршөө усанд автахаас илүү аюултай биш гэдгийг батлах явдал юм. Мөн сантехник, бохирын бүх ажлыг чанартай хийж гүйцэтгэсэн 2) Таныг угсралтын явцад 1-ээс дээш ханыг зөрчөөгүй, нэг ч НИЙСЛЭЛИЙН хана бариагүй (хуваалт хийсэн ч гэсэн) гэрэл зургийг шүүхэд өгнө. Хуурай хананы хавтан эсвэл үүнтэй төстэй зүйл бол энэ нь аймшигтай биш юм) гол зүйл нь (хуваалт) хүнд биш (тоосго гэх мэт) бөгөөд хуваалт нь шалны хавтанг ачаалахгүй байх явдал юм.3) Хосыг авчир. Шүршүүр таны шалан дээр ажиллахгүй байгааг батлахын тулд шүүхэд гэрчүүд. Хэрэв та эхнийхээс бусад тохиолдолд тэд ажиллахгүй гэдгийг нотолж чадвал илүү дээр юм. Тэгээд л шүүх таны талд ороход хангалттай. Гэхдээ хэрэв гэнэт шүүгч нураахаар шийдсэн бол (үүнд би маш их эргэлзэж байна) дээд байгууллагад хандаж, шүүгээрэй. Бүх зүйлийг өөрөө хий, энэ нь хэцүү биш, өмгөөлөгчид мөнгө төлөхгүй, та өөрөө үүнийг зохицуулж чадна. Энэ нь санагдсанаас хамаагүй хялбар юм. Тиймээ, шүүх хуралдаанд оролцох шаардлагагүй болно. Хэргийг хянуулах өргөдлөө өгөөд 1-6 сарын дараа шүүхийн шийдвэрийг шуудангаар хүлээн авна.Хэрэв шийдвэр дахин таны талд гарахгүй бол дараагийн шатны шүүхэд өгнө үү гэх мэтээр Москвад хүрэх хүртэл үргэлжилнэ. Таны хэрэг шүүхэд байгаа бол та ашиглах лангуугаа цэвэрлэхийг албадах боломжгүй. Сонголт 3) зүгээр л менежерт хэлээрэй. Өмгөөлөгч дээр очсон, одоо та шүүхээр бичиг баримт цуглуулж байна, шүүх дээр та дахин төлөвлөлт байхгүй, харин bonal суулгац нэмсэн гэдгээ 100% нотлох боломжтой гэж тэд хэлэв. тоног төхөөрөмж. Гэхдээ тэр таныг хасна гэж зүтгэсээр байвал шүүхэд хандана гэдгээ хэлэхээ мартуузай. Хэрэв та үүнийг арилгах юм бол прокурорын газарт мэдэгдэл бичээрэй, тэгвэл тэр яагаад болохгүй байгааг олж мэдэх болно. Шүүх, прокурорын байцаагч нараас маш их айдаг. Учир нь засварын мөнгө хаашаа орсныг тайлбарлах ёстой.Тэгээд энэ мөнгийг жил бүр урсгал засварт зориулдаг. Тиймээс амжилт хүсье, тэвчээртэй байгаарай. Би танд жишээ болгон хэлье. Манай хөрш 24 м2 өрөөтэй, тэр хүүхэдтэйгээ хамт амьдардаг бөгөөд хоёр дахь нь хүлээж байна) Ойролцоох 18 м2 өрөөнд эмээ нас баржээ. Ямар ч эргэлзэлгүйгээр хамаатан садан нь түүнийг өрөөнөөс нь авангуут ​​өрөө хувьчлагдаагүй тул менежер тэр даруй гартаа авахыг хүсчээ. Гэтэл хөрш Серёга өрөөнөөсөө нэг орой энэ өрөөний хаалгыг огтолж, тэр өрөөнд нь тавиад шавардсан, өглөө нь үүднийх нь үүдэнд будсан.) Тэгээд амьдрах хугацааг сунгах хүсэлт гаргажээ. талбай, учир нь нармуудын дагуу тэрээр нэг хүнд 18м2 талбай байхгүй, тэд одоо ч гэсэн хүүхэд хүлээж байна. Анхны шүүх хурал дээр ялагдсан.Өөрийгөө тооцоолж болохгүй гэж хэлээд 10 хоногийн дотор бүгдийг нь хуучин хэвэнд нь оруулахыг үүрэг болгосон. Гэвч тэрээр хэргийг хянан хэлэлцэхээр хүсэлт гаргасан бөгөөд аль хэдийн бүс нутгийн шүүхэд түүний оролцоогүйгээр өрөөг ар гэрийнхэнд нь үлдээж, хоёр өрөөнд нэг дор ордер гаргахаар ШИЙДСЭН. ТИЙМЭЭР ЭРХЭЭ ХАМГААЛ, ТА ӨӨРИЙНХӨӨ ЭРХИЙГ АВАХ БОЛНО. ЧАМД АМЖИЛТ ХҮСЬЕ ) ) )
Текстийг нуусан

Нийтлэл таалагдсан уу? Найзуудтайгаа хуваалцах!